NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Projektai

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KAIP VISUMINIO UGDYMO MODELIO PERKĖLIMAS IR TAIKYMAS LIETUVOS ŠVIETIMO KONTEKSTE

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MODERNIZAVIMAS (VP1-4.2-VRM-04-R-31-005).

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS

TECHNOLOGIJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR MENŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

KOKYBĖS VADYBOS STIPRINIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE (MODELIŲ SUKŪRIMAS)

UGDYMO KARJERAI INFRASTRUKTŪROS BENDRAJAME UGDYME IR  PROFESINIAME MOKYME SUKŪRIMAS IR PLĖTRA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA


 

                                          PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102

„TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KAIP VISUMINIO UGDYMO MODELIO PERKĖLIMAS IR TAIKYMAS LIETUVOS ŠVIETIMO KONTEKSTE”. 

 

2010 m. lapkričio 25 d. Vilniaus tarptautinė mokykla pasirašė sutartį dėl ESF fondo ir LR valstybės paramos vykdyti „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste“ projektą. Įgyvendinamas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102 finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektas skirtas supažindinti Lietuvos bendro lavinimo mokyklų bendruomenes su Tarptautinio bakalaureato (TB) ugdymo programos filosofija, principais ir novatoriška metodika bei išmokti sėkmingai ją taikyti.

 

Projekto tikslas

Projektu siekiama skatinti ir diegti visuminio, įvairiapusio ir tarpdalykinio vaikų ir jaunimo ugdymo principus Lietuvoje remiantis Tarptautinio bakalaureato programos kaip pasaulio geriausios  pedagoginės patirties pavyzdžiu integruojant TB programą, jos principus ir metodus į Lietuvos švietimo kontekstą. 

 

Kas yra Tarptautinis bakalaureatas?

Tarptautinio bakalaureato (TB)  ugdymo programos esmė - visuminis ugdymas, apimantis akademinį, socialinį, emocinį, fizinį ir kultūrinį jaunojo žmogaus ugdymą. TB pasižymi savo aukštos ugdymo kokybės standartais. Šioje ugdymo programoje į ugdymo turinį integruojamas esminių kompetencijų – pilietiškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą, bendravimo, bendradarbiavimo ir kt.- ugdymas bei universalių vertybių – empatijos ir tolerancijos kitų kultūrų, kitokios nuomonės besilaikančiųjų atžvilgiu, skaidrumo, neabejingumo, rūpinimąsi aplinka ir t.t.- puoselėjimas. Taip pat, ši programa skatina mokyklos bendruomenių kūrimą ir aktyvų visų jos narių bendradarbiavimą.

 

Pagal Tarptautinio bakalaureato programą, pradėtą diegti 1968 m. ir šiuo metu esančią ryškiausiu visuminio ugdymo modeliu atstovu, pasaulyje dirba beveik 3000 mokyklų.

 

TB programą sudaro 3 pakopos – Pradinis ugdymas (vaikai nuo 3 iki 12 metų), Pagrindinis ugdymas (moksleiviai nuo 12 iki 16 metų)  ir Diplomo programa, skirta 16-19 metų jaunimui.  

Lietuvoje yra  tik 3 TB mokyklos – Vilniaus licėjus, Šiaulių Didždvario gimnazija (abi mokyklos dirba pagal Diplomo programą) ir Vilniaus tarptautinė mokykla (TB mokykla-kandidatė), dirbanti pagal TB Pradinio  ugdymo programa.

 

Projekto partnerystė

TB ugdymo modelio principams adaptuoti mūsų švietimo sistemoje projekte formuojamas bendradarbiavimo tinklas tarp

1) esamų TB mokyklų bendruomenių;

2) mokyklų, norinčių pradėti vykdyti TB programą ir

3) švietimo centrų.

 

Projekte bendradarbiaus 12 partnerių –

4 mokyklos - Vilniaus tarptautinė mokykla (projekto vykdytojas), Šiaulių Didždvario gimnazija, Kauno Jėzuitų gimnazija ir Nidos vidurinė mokykla;

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras ir

7 švietimo centrai - Panevėžio pedagogų švietimo centras, Kėdainių švietimo centras, Marijampolės apskrities švietimo centras, Telšių, Utenos, Varėnos ir Jurbarko švietimo centrai.

 

Projekto rezultatai

Projektu numatoma pasiekti tokių rezultatų:

*Kauno Jėzuitų gimnazija ir Nidos vidurinė mokykla pasiruoš tapti TB mokyklomis kandidatėmis. Tam bus apmokyti 20 šių mokyklų pedagogai. Jie įgys praktinių žinių ugdymo turiniui atnaujinti, įvairinti ir individualizuoti, tarpdalykiniam ugdymui diegti bei integruoti mokymosi visą gyvenimą, tolerancijos, empatijos ir tarptautiškumo ir kt. esminių kompetencijų, sudarančių TB programos branduolį, ugdymą į bendrą ugdymo programą. 

*Vilniaus tarptautinė mokykla ir Šiaulių Didždvario gimnazija tobulins jau esamas TB programas, pagal kurias dirba mokyklos. Planuojama, kad projekto eigoje pagal TB programą abiejose mokyklose mokysis 110 Lietuvos moksleivių (50 - Vilniaus tarptautinėje mokykloje ir   60 – Šiaulių Didždvario gimnazijoje).

*Vilniaus tarptautinė mokykla ir Šiaulių Didždvario gimnazija pasiruoš diegti TB Pagrindinio ugdymo programą, skirtą 12-16 metų moksleiviams.  Tam bus apmokomi 28 šių mokyklų mokytojai.

*Projekte bus kuriama mokymo programa apie visuminį ugdymą (remiantis TB geriausia patirtimi) ir jo principų integraciją Lietuvos bendro lavinimo mokyklose. Programą kurs  7  Lietuvos švietimo centrai - Panevėžio pedagogų švietimo centras, Kėdainių švietimo centras, Marijampolės apskrities švietimo centras, Telšių, Utenos, Varėnos ir Jurbarko švietimo centrai- ir VšĮ Mokyklų tobulinimo centras bendradarbiaudami su Vilniaus tarptautine mokykla ir Šiaulių Didždvario gimnazija. Pagal šią programą bus apmokomi 24 švietimo pagalbos specialistai ir 111 bendro lavinimo mokyklų mokytojai.

*Sukurta tėvų švietimo programa. Šia programa siekiama įtraukti tėvus į ugdymo procesą  -  skatinti juos domėtis šiuolaikinio švietimo tendencijomis, aktyviai dalyvauti savo mokyklos bendruomenės gyvenime, tapti aktyviais savo miesto piliečiais. Pagal šią tėvų švietimo programą bus apmokomi 46 tėvai.

*3 užsienio pažangiausių pedagogų autorių leidiniai išversti į lietuvių kalbą ir išleisti 1000 vnt. Knygos bus naudojamos mokymo programai apie visuminį ugdymą rengti ir dovanojamos projekto partneriams, projekto dalyviams (mokytojams) bei įvairioms švietimo įstaigoms.

*Išleisti Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleivių 10 geriausių gamtos mokslų laboratorinių darbų rinkiniai 350 vnt. tiražu. Tai bus „gyvas“ TB gamtamokslinio ugdymo mokomosios veiklos produktas, leisiantis pamatyti, kaip dirbama TB programos vyresnėse klasėse - kokie metodai naudojami, kokie reikalavimai keliami moksleiviams, koks svarbus ugdymo turinio aktualumas ir šiuolaikiškumas bei kokio kokybės lygio siekiama TB programos rėmuose.  Leidinys bus platinamas projekto partnerių tinkle, dovanojamas Lietuvos bendro lavinimo mokykloms ir kt. švietimo įstaigoms. Vyresnių klasių gamtos mokslų mokytojai ir kt. švietimo specialistai, nagrinėdami šį ledinį,  susipažins ir savo pedagoginėje veikloje galės pritaikyti gerąją patirtį ir novatoriškus visuminio ugdymo metodus.

*Vilniaus tarptautinės mokyklos ir Šiaulių Didždvario gimnazijos bendrai parengta metodinė medžiaga: geriausių patyčių prevencijos ir nediskriminavo veiklos pavyzdžių aprašai. Medžiaga bus pateikiama elektroniniu formatu,  talpinama projekto svetainėje ir laisvai prieinama. Ši sukurta metodinė medžiaga bus naudinga visoms bendro lavinimo mokyklos, norinčioms perimti gerąją patirtį esminių kompetencijų ugdymo srityje.

 

Projekto trukmė

24 mėnesiai

 

Projekto finansavimas

Projektui įgyvendinti skiriama iki 960.275,65 Lt, iš jų iki 841.734,30 Lt  skiriama iš Europos socialinio fondo lėšų ir 118.541,35 Lt iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Projekto vadovas

Viltė Gridasova

8 698 86218

development@vischool.lt

***********************************************************

                                   

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra

 

Siekdami įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, skirtą įgyvendinti 2007 – 2013 m. Žmoniškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-03-V priemonę „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“, kurio išlaidos bus kompensuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, Neringos savivaldybės administracija ir  Mokytojų  kompetencijos centras 2009m. pavasarį sudarė  partnerystės sutartį.

Viena iš projekto veiklų – stažuotės užsienyje, kurių tikslas susipažinti su skirtingomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemomis, ugdymo organizavimo ypatumais. Juodkrantės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Neringa Ginevičienė vasaros pradžioje lankėsi Austrijos vaikų darželiuose, o Nidos  lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Joana Mažeikienė lankėsi Norvegijoje, kur susipažino su Norvegijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumais. Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Sigita Momgaudienė 2010 m. m. spalio 10-14 d. stažavosi Škotijoje.

Projekto edukacinėms kelionėms, kaip ir visam projektui įgyvendinti, lėšas skyrė Europos socialinis fondas bei Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas.

http://www.upc.smm.lt/projektai/ikimokyklinis/

***********************************************************************

2010 m. Vasario 24-25 dienomis Vilniuje, “Panoramos” viešbučio konferencijų salėje vyko tarptautinė konferencija “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pokyčių galimybės”, kurią organizavo Švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centras.

2012 m. sausio 5 d. Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Švietimo aprūpinimo centro direktorius Tautvydas Salys pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, kuria prasidėjo 2-asis projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ etapas.

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.

Projektas skirtas Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančių įstaigų vadovų pavaduotojams, pedagogams, švietimo, socialinę, kompleksinę pagalbą teikiančių / teiksiančių įstaigų specialistams. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.Jam skirta 18 677 300 Lt parama. Numatyta, kad 2-asis projekto etapas  truks trejus metus.

Projekto veiklos – ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas arba grupes; ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas; metodinės pagalbos teikimas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida; portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtra; tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.

Tikimasi, kad didinant švietimo pagalbos prieinamumą ir kompleksiškumą mažės skirtumai tarp savivaldybių, miesto ir kaimo. Dauguma šeimų (dažniausiai mamų), auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, galės laisviau priimti sprendimus, kada grįžti į darbą po vaiko auginimo atostogų, taip pat lanksčiau derinti šeimos ir profesines pareigas, nes lankstumas teikiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir jų kokybė sukurs tam sąlygas. Mažės atskirtis ir nelygybė tarp miesto ir kaimo, nes bus užtikrintos vienodos galimybės 0–7 metų vaikams, juos auginančioms šeimoms įsitraukti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą. Teikiant kompleksinę pagalbą, bus užtikrinta lygybė turintiems negalią, socialinę atskirtį patiriantiems 0–7 metų vaikams ir jų tėvams.

 Vykdant projektą partneriais kviečiamos visos 60 Lietuvos savivaldybių, kurios gaus tiesioginę naudą, nes projekto metu bus:

  • remiama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo plėtra, taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pagal Mokinių registre fiksuotą vaikų skaičiaus padidėjimą;
  • skelbiamas konkursas savivaldybėms, kurio metu bus atrinkti inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai, o jiems įgyvendinti skirtas finansavimas;
  • skelbiamas konkursas savivaldybėms, siekiant užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kompleksinei pagalbai teikti, ir finansuojami laimėjusiose savivaldybėse naujai steigiami kompleksinės pagalbos koordinatoriaus etatai;
  • atliekamos kitos veiklos, kurių naudą gaus savivaldybių teritorijose esančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios švietimo, socialinę, ankstyvosios reabilitacijos pagalbą teikiančios įstaigos.

Įgyvendinant projektą ir taikant ikimokyklinio ugdymo krepšelio principus, numatoma skirti lėšų savivaldybėms, kuriose į veikiančias ar steigiamas naujas ikimokyklines įstaigas arba grupes nuo 2011 m. rugsėjo 2 d. bus priimami nauji ugdytiniai, taip pat numatoma skatinti nevalstybinio sektoriaus plėtrą, kurti įvairesnius organizavimo ir ugdymo paslaugų teikimo modelius.

Projekto metu numatoma tobulinti savivaldybių administracijų / seniūnijų ikimokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą, socialines paslaugas vaikui ir šeimai teikiančių darbuotojų kompetencijas dirbti komandoje, koordinuoti tarpinstitucines veiklos rūšis, teikti individualius vaiko poreikius atitinkančią pagalbą ir ugdymą. Taip pat numatoma skatinti savivaldybes analizuoti ir planuoti ugdymo ir socialines paslaugas vaikams ir šeimoms, finansuojant koordinatorių darbą.

Į pagalbą pedagogams yra numatoma parengti praktines rekomendacijas ugdymo turinio programoms rengti ir vertinti; sukurti mokomuosius filmus, organizuoti mokymus ir stažuotes.

Projekto 1-ojo etapo metu buvo sukurtas portalas www.ikimokyklinis.lt. Jis skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančioms šeimoms. Jo paskirtis – formuoti teigiamą požiūrį į vaiką ir vaikystę kaip savaiminę vertybę bei padėti pedagogams, kitiems su vaiku dirbantiems specialistams ir tėveliams tobulinti ugdymo kokybę, tapti geresniais specialistais, geresniais tėvais. Projekto 2-ajame etape bus plėtojamos techninės portalo galimybės, pildomas jo turinys, siekiama sudaryti interaktyvias galimybes keistis informacija,, nuomonėmis ir kt.

Portale www.ikimokyklinis.lt bus viešinama informacija apie projektą: skelbiamos projekto naujienos, supažindinama su įvairiomis jo veiklomis,  pasiektais rezultatais. Informacija apie svarbiausius projekto įvykius, sukurtus produktus ir kt. taip pat bus publikuojama informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“.

 

Projekto 1-asis etapas buvo sėkmingas

 

Projekto 1-asis etapas startavo 2009 m. sausio 9 dieną, kai Mokytojų kompetencijos centras pasirašė sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra dėl paramos skyrimo.Įvykus struktūriniams pokyčiams, projektą tęsė Ugdymo plėtotės centras (UPC). Partneriais buvo 60 šalies savivaldybių.

Projekto 1-ajame etape buvo siekta sudaryti prielaidas rastis naujoms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugoms, kurios leistų lanksčiau derinti šeimos, auginančios ikimokyklinio amžiaus vaikus, pareigas su profesine veikla, suteiktų galimybę tobulinti pedagoginio personalo kompetencijas.

Daugiau apie projekto 1-ojo etapo veiklas, renginius ir rezultatus galima pasiskaityti UPC svetainėje http://www.upc.smm.lt/projektai/pletra/.

 

Pristatytas  2-asis  projekto etapas

  

2012 m. sausio 20 d. Vilniuje vykusioje projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 1-ojo etapo baigiamojoje konferencijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“: lūkesčiai – pokyčiai – ateities darbai“ buvo pristatytas  2-asis  projekto etapas.

 

************************************************************* 

Neringos savivaldybė vykdo projektą „Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas“ (VP1-4.2-VRM-04-R-31-005).

Tikimasi, kad atnaujinus darželio patalpas bei įrangą, ne tik pagerės ugdymo aplinka, bet ir bus sudaryta galimybė priimti didesnį vaikų skaičių, pedagoginis personalas galės paįvairinti ugdymo veiklas.

Neringos savivaldybėje 2007 m. padaugėjo ikimokyklinio amžiaus (0-6 m.) vaikų. Šis faktas leidžia teigti, kad artimiausiu metu ikimokyklinių paslaugų poreikis Neringos savivaldybėje padidės. Todėl projekto įgyvendinimo metu bus renovuotas ne mažesnis kaip 150 kv. m plotas, iš kurio ne mažiau kaip 100 kv. m bus skirta vidaus ugdymosi aplinkai.

Darželio patalpose bus pakeistos nusidėvėjusios medinių lentų grindys, šilumą praleidžiančios durys,  Lietuvos higienos normų reikalavimų nebeatitinkantys įstaigos sanitariniai mazgai. Vaikų grupės bus aprūpintos naujais baldais bei ugdymo įranga. Ketinama atnaujinti ir metodinį kabinetą.

Bendra projekto vertė – 188340 LT. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto paramos suma – 160 089 LT; Savivaldybės biudžeto lėšos – 28 251 LT.

********************************************************************* 

Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas

Siekdami įgyvendinti 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-12-V priemonę „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ bei vykdydami „Mokyklų tobulinimo programos plius“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257) projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Neringos savivaldybės administracija 2009 m. pavasarį pasirašė Bendradarbiavimo sutartį.

Projekte dalyvavo Nidos vidurinė mokykla.

Projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ tikslas – kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ir švietimo kokybės gerinimui panaudojant šiuolaikinių technologių teikiamas galimybes. Keliamas uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas įrengiant šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintas mokytojų darbo vietas.

Pagal nuostatas mokytojo darbo vieta, aprūpinta stacionaria ar mobilia įranga, yra skirta mokytojui pasirengti ugdomajai veiklai, dirbti su elektroninėmis švietimo sistemomis, žinynais, duomenų bazėmis, bendrauti su kitų dalykų ar mokyklų specialistais, mokinių tėvais ir kt. Stacionaria įranga aprūpinta mokytojo darbo vieta gali būti mokyklos vienoje ar keliose patalpose: mokytojų kambaryje, metodinės tarybos ar metodinių grupių kabinetuose, papildomose kabinetų patalpose ar specialiai mokytojų darbui skirtose patalpose, izoliuotose nuo mokinių mokymo(si) patalpų, atitinkančiose mokyklų higienos normų reikalavimus, turinčiose interneto prieigą. Naudodamasis mobilia įranga mokytojas darbo vietą gali susikurti tose patalpose, kuriose yra sąlygos netrukdomai dirbti. Viena mokytojo darbo vieta gali būti skirta vienam ar keliems dalyko ar giminiškų dalykų mokytojams.

Nidos vidurinė mokykla yra aprūpinta baziniu įrangos ir baldų komplektu, kurį sudaro stacionarusis kompiuteris (3 vnt.), nešiojamasis kompiuteris (4 vnt.), baldai (6 kompiuteriniai rašomieji stalai, 6 kėdės, 6 spintelės, 3 pertvaros tarp mokytojų darbo vietų, 3 vežimėliai kompiuterio procesoriui, daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (1 vnt.), projektorius ir dokumentų kamera (1 vnt.), mobili interaktyvioji lenta (1 vnt.), baltoji lenta (1 vnt.). Bendra įrangos ir baldų komplekto vertė – 31730,16 Lt.

Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas

Siekdami įgyvendinti 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“VP3-2.2-ŠMM-08-V priemonę „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ bei vykdydami „Mokyklų tobulinimo programos plius“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257) projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Neringos savivaldybės administracija 2009 m. pavasarį pasirašė Bendradarbiavimo sutartį.

Projekte dalyvavoJuodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla.

Projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ tikslas – modernizuoti mokyklų bibliotekas siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekas modernia įranga ir baldais.

Projekte dalyvaujančios mokyklos biblioteka yra aprūpinama baldais ir įranga dviem etapais.

Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla pagal mokinių skaičių apskaičiuotas lėšas dalyvavo tik pirmame etape, kuriame buvo skirtas bazinis baldų ir įrangos komplektas. Jį sudaro: bibliotekininko stalas ir bibliotekininko kėdė, kompiuterinis stalas (4 vnt.), kompiuterininko kėdė (4 vnt.), skaitytojo stalas (4 vnt.), skaitytojo kėdė (8 vnt.), knygų ekspozicinė spinta, spinta su įstiklintomis durimis, vienpusė knygų spinta (10 vnt.), informacinė lenta (2 vnt.), stovas žurnalams, nešiojamas kompiuteris, stacionarus kompiuteris (5 vnt.), daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, projektorius ir dokumentų kamera, nešiojamasis ekranas, dokumentų įrišimo įrenginys. Bendra baldų ir įrangos komplekto vertė – 26045,53 Lt.

 

 

 Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūra

Siekdami įgyvendinti 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“  bei vykdydami „Mokyklų tobulinimo programos plius“ (toliau – Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257) projektą „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūra“, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Neringos savivaldybės administracija 2009 m. vasarą pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Oficiali projekto pradžia – 2009 m. rugsėjis.

Projekte dalyvauja Nidos vidurinė mokykla.

Projekto „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūra“ tikslasmodernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio rengimo įstaigas, kurios turi IX–XII kl. mokinių ir technologinių gimnazijų skyrių, atnaujinant technologijų, gamtos ir menų mokymo priemones bei įrangą.

Nidos vidurinė mokykla pasirinko atnaujinti menų mokymo priemones bei įrangą, todėl numatė, kad per pirmąjį etapą mokykla būtų aprūpinta mažuoju muzikos mokymo priemonių ir įrangos komplektu (Stacionarusis kompiuteris mokiniams (meniniam ugdymui) 4 vnt., stacionarusis kompiuteris mokytojui (meniniam ugdymui) 1 vnt. , išorinė garso plokštė 1 vnt., MIDI klaviatūra 4 vnt., muzikos kūrimo kompiuterinė programa 1 vnt., muzikinė kompiuterinė programa 9-11 metų vaikams 1 vnt., skaitmeninis fotoaparatas 1 vnt., namų kino sistema su televizoriumi 1 vnt., elektrinė gitara 2 vnt., akustinė-elektrinė gitara 1 vnt., garso kolonėlė elektrinėms gitaroms 2 vnt., bosinė gitara 1 vnt., garso kolonėlė bosinei gitarai 1 vnt., mušamųjų instrumentų komplektas 1 vnt., perkusinių instrumentų komplektas 1 vnt., skudučių komplektas 1 vnt., mikrofono su šakotuvu komplektas 2 vnt., elektrinis pianinas 1 vnt.).

Antrajame etape už lėšas, likusias nupirkus bazinius komplektus per pirmąjį etapą – 15 360 Lt., mokyklos iš papildomai pasirenkamos baldų ir įrangos sąrašo pasirinks pageidaujamus.

Priemonės, kuriomis bus aprūpinta mokykla, bus prieinamos visiems mokyklos IX–XII kl. mokiniams. Visa tai turės tiesioginį poveikį, bus teikiamos kokybiškesnės paslaugos, mokytojai didins savo kompetenciją, pagerės ugdymo kokybė, mokinių mokymosi motyvacija. Projektas turėtų pateisinti visuomenės lūkesčius dėl švietimo.

 

 

 Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas 

 

Įgyvendindamas Mokyklų tobulinimo programą plius, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, Ugdymo plėtotės centras rengia 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ projektą. Projekto finansavimo sąlygų apraše Nr.2, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1949, numatytas pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras ir galimi partneriai, kuriuo Neringos savivaldybėje, atsižvelgiant į dirbančius specialistus, atrinkta Nidos vidurinė mokykla.

Pagal Aprašą finansuotinos veiklos tikslas – didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą – gerinti švietimo specialistų (pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) ir kitų specialistų darbo aplinką, tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą – sukurti saugią mokiniui aplinką.

Finansuota veikla – Nidos vidurinėje mokykloje dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo vietų įrengimas ir modernizavimas (baldų ir įrangos, kurių reikia kvalifikuotai psichologinei, logopedinei ir socialinei bei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti, įsigijimas).

Pagal projektą gauta ir perduota Nidos vidurinei mokyklai 73 vnt. baldų, kompiuterinės įrangos ir mokomųjų programų už beveik 68 tūkst. Lt. 

 

Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas) 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2011−2014 m. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001. Projekto programoje „Savivaldybių švietimo padalinių ir švietimo pagalbos įstaigų darbuotojų mokymai“ dalyvauja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičienė. Programos mokymų trukmė – 136 val. (2012 m. lapkričio – 2014 m. lapkričio mėn.).

Projektu siekiama tęsti NMVA 2008-2011 m. vykdytų mokyklos įsivertinimo bei konsultavimo projektų veiklas diegiant jų sukurtus produktus bei sukurti naujas kokybės užtikrinimo priemones. Siekiama nuo šiuo metu vyraujančio dvinario „planavimo–įgyvendinimo“ kokybės valdymo ciklo pereiti prie daugianario „mokyklos į(si)vertinimo-problemų identifikavimo-planavimo-įgyvendinimo-stebėsenos ir vertinimo“ kokybės siekimo ciklo. Tai lemtų įrodymais pagrįstą ir refleksyvią vadybą. Kokybės vadybos mokykloje stiprinimo veiklos apims visus švietimo valdymo lygmenis: nacionalinį, savivaldybės ir mokyklos Bus stiprinami švietimo lygmenų specialistų gebėjimai, teikiama konsultac. parama,sudaromos sąlygos naudotis sukurtomis priemonėmis. Mokyklos gaus įsivertinimo įrankių paketą,bus paruoštos juo naudotis. Bus depolitizuota mokyklų vadovų atranka pagrindžiant ją kompetencijos kriterijumi. Savivaldybių administracijų šviet. specialistai išmoks tiksliau identifikuoti mokyklos stiprybes,problemas,planuoti pagalbos priemones. Parengti mokyklų tobulinimo partneriai pagerins įrodymais pagrįsto mokyklos veiklos planavimo prielaidas. Apmokyti konsultantai palengvins projekto produktų naudojimą mokyklose. Nacional. valdymo lygmuo užtikrins sukurtos internet. (online) įsivertinimo sist. diegimą, palaikymą,savalaikį atnaujinimą. Vertinant mokyklų veiklą ir viešinant geriausius pasiekimus formuojamos aukštesnės kokybės siekimo aspiracijos. Siekiama pritaikyti geriausią tarptaut. šviet. vadyb. praktiką, kūrybiškai adaptuojant sėkming. Europos ir pasaulio šalių švietimo vadybos inovacijas.

 

 Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra”. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“.  

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti, atnaujinti bei įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir regioniniuose centruose, užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo) tęstinumą ir prieinamumą, lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.   

Numatoma projekto trukmė 24 mėn. Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 11 mln. litų, iš kurių 10 mln. litų, skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai, 1 764 705,88 litų skirta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Projekto lėšomis įgyta kompiuterinė įranga savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistams sudarys šiuolaikiškas sąlygas organizuoti ir vykdyti profesinį orientavimą (ugdymą karjerai) ir jo stebėseną, sudarys galimybes ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas naudojant naujas, šiuolaikiškas ir mokiniams patrauklias profesinio orientavimo metodikas, e-metodines užduotis. Tai leis mokiniams pagilinti karjeros svarbos suvokimą, užtikrins jų mokymosi motyvaciją. 

Įgyvendinant projektą, Neringos vidurinė mokykla profesinio orientavimo paslaugoms teikti, organizuoti bei koordinuoti yra aprūpinta pagrindine kompiuterine įranga (nešiojamaisiais kompiuteriais). Mokykloje nešiojamais kompiuteriais naudojasi karjeros specialistas, teikdamas mokiniams profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/A1-314 „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 82-4284)). Savivaldybėje nešiojamuoju kompiuteriu naudojasi Švietimo ir sporto skyriaus karjeros specialistas (profesinio orientavimo koordinatorius). Projekto lėšomis taip pat nupirkti 28 planšetiniai kompiuteriai, kurie skirti Neringos vidurinės mokyklos mokiniams profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugoms gauti. Visos priemonės už 14390,13 Eur jau pasiekė Neringos vidurinė mokyklą ir Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių. 

http://www.lmnsc.lt/lt/projektai/#ukistr

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA

 

Balandžio 29 d. prasidėjo iš ES lėšų finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001). Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamo projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse.
Projekto veiklos padės sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidins paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudarys vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 
Dalis projekto lėšų skiriama neformaliojo vaikui švietimo krepšeliui finansuoti. Savivaldybės, pasikeitus finansavimo šaltiniui, gaus tą pačią lėšų sumą, kokia ir buvo numatyta 2016 metams. Lieka ta pati rekomenduojama krepšelio suma –15 eurų. Ji  gali svyruoti trečdaliu, t. y., vieno vaiko būreliui galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis gali kisti, atsižvelgiant į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje. 
Apie projekto įgyvendinimą Neringos savivaldybėje galima rasti čia
Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

 

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip - neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis tęsiamas ir 2016 m. metais. Nuo 2016 m. balandžio 27 d. krepšelis finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis. Šalies savivaldybės, tarp jų ir Neringos, projekte dalyvavo partnerio teisėmis. Projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos skirtos padėti sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.

Dalis projekto lėšų skirta neformaliojo vaikui švietimo programoms finansuoti. Neringos savivaldybei neformaliojo švietimo mokinio krepšeliui finansuoti 2016 m. iš valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos iš viso skirta 4 tūkst. Eur., iš jų 3 tūkst. Eur – projektinės lėšos. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ)  programas. Vadovaujantis Neringos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-4 (toliau – Aprašas), NVŠ lėšomis finansuotos 2 akredituotos, savivaldybės teritorijoje įgyvendintos programos. Šias programas vykdė Neringos meno mokykla ir Sporto klubas „Klaipėdos asas“.

Programose buvo užimti  44 vaikai. Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą. Konkretus krepšelio dydis priklausė nuo lankančių NVŠ programas vaikų skaičiaus bei programų trukmės. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, krepšelio dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui) – 11,4 Eur. Atsižvelgiant į skirtas krepšelio lėšas bei NVŠ programos kaštus NVŠ teikėjo taikomas mokestis už programą buvo  atitinkamai sumažintas.

Dėka NVŠ krepšelio, siekiant padidinti NVŠ programų įvairovę, savivaldybėje buvo vykdomos medijų ir sporto  krypčių programos. NVŠ programos buvo vykdomos iki 2016 metų pabaigos.

Daugiau apie projektą:
http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra 

Vaikų socializacija 
Pilietinis ir tautinis ugdymasPaskutinis atnaujinimas: 2017-01-30 08:49:55
Meras 
Mero darbotvarkė 
        
 
 DARIUS JASAITIS
  

  
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 9323
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 161