NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Konkursai

Neringos savivaldybės administracija skelbia atranką laisvai sekretoriaus-referento (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį):pareigybei:

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus sekretorius-referentas, pareigybės lygis – A, B.
Pareigybės paskirtis: Pareigybė reikalinga tinkamai, efektyviai ir kokybiškai administruoti savivaldybės vidaus dokumentų valdymą, užtikrinti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių laikymąsi, gautos korespondencijos tinkamą paskirstymą, „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo funkciją
Specialieji reikalavimai:
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį arba jam prilygintą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties ar socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu; išmanyti Dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti dokumentų rengimo, jų apskaitos pagrindus bei teisės aktų rengimo tvarką; būti susipažinusiam su ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą ir tvarkymą, visuomenės informavimą Savivaldybėje; mokėti naudotis biuro technika (faksais, kopijavimo aparatais, multifunkciniais įrenginiais, skeneriais); turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis; sugebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti priimti lankytojus, vesti dalykinį pokalbį, elgtis pagarbiai su aptarnaujamais ir kitais asmenimis; būti pareigingam, sugebėti greitai orientuotis situacijose; išmanyti tarnybinį etiketą, tarptautinį protokolą ir jų laikytis.

Prašymą dėl pareigybės aprašymo teikite: adresu Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 23 kab., LT-93121 Neringa, faksu (8 469) 52572 arba elektroniniu paštu: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt.
Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
    Prašymą dalyvauti konkurse (Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus vardu).
    Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ar ATK ir jo kopiją).
    Išsilavinimą ir jei reikia kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
    Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. įskaitytinai, adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 23 kab., LT-93121 Neringa arba elektroniniu paštu: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 469) 51114 arba 8 (686) 26891

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl įgaliojimų suteikimo Neringos savivaldybės merui“ 4 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 7–12 punktais, Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 4, 5 punktais:
1.    Nustatau tokias konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo datas:
1.1.    pagrindinio skelbimo Neringos savivaldybės interneto svetainėje įdėjimo data – 2018 m. liepos 2 d.;
1.2.    pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2018 m. lapkričio 16 d. įskaitytinai;
1.3.    pretendentų Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos data – 2018 m. lapkričio 30 d. 10.00 val.
2.    Tvirtinu pagrindinio skelbimo dėl konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti tekstą pagal priedą.

Neringos savivaldybės meras    Darius Jasaitis
 
Neringos savivaldybės mero
2018 m. liepos 2 d. potvarkio Nr. V10-77
priedas

PAGRINDINIO SKELBIMO DĖL KONKURSO NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI TEKSTAS

Neringos savivaldybė 2018 m. liepos 2 d. skelbia konkursą Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  direktoriaus pareigoms eiti.
Į direktoriaus pareigas pretenduojantis asmuo privalo atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
8. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai, atitinkančias švietimo tikslus ir kurios yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu;
9. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
10. išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
11. būti susipažinusiam su lopšelio-darželio veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 16 d. įskaitytinai (prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Dokumentai priimami adresu Taikos g. 2, kab. 23, Neringa LT-93123
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyrius, tel. (8 469) 51 114, el. p. virginija.stanuleviciene@neringa.lt.
Skelbimas galioja iki 2018 m. lapkričio 16 d.
Konkursas laisvoms Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti vyks 2018 m. lapkričio 30 d. 10.00 val.
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai – Joana Mažeikienė,
tel.  (8 469) 52 214, el. p. info@nidosazuoliukas.lt.Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-16 13:00:38
 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 14654
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 131