NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Projektai

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno programų bei sričių  projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100  (kartu su 2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-165) „Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“.

Programa "Tęstinių masinių renginių rėmimas" (finansavimo sąlygos)

Programa "Neringoje rengiami meno renginiai "(finansavimo sąlygos)

Sritis „Bendruomeniškumą skatinantys projektai"   (finansavimo sąlygos)

Sritis "Menininkų rezidencijos" (finansavimo sąlygos)

PATEIKIAMA:

1. Paraiška (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis)

(1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

Paraiškų priėmimo terminas: nuo lapkričio 12  d. iki gruodžio 10 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Programos projekto paraiškos forma  (sąmatos forma Excel)

Srities projekto paraiškos forma  (sąmatos forma Excel)

Prioritetai programų ir sričių projektams 2022 metų

Vertinimo kriterijų balų aprašas

Kilus klausimams dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.


__________________________________________________________________________________________________

Neringos savivaldybė skelbia ekspertų atranką Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimui

Neringos  savivaldybė iki 2021 m. sausio 18 d. vykdo asmenų, pretenduojančių atlikti Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas, prašymų priėmimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo  patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;
  3. būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Pretendento anketa (atsiųsti);
  2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (toliau – Kultūros skyrius) paštu (Taikos g. 2, 93123 Neringa) arba elektroniniu būdu  - el. pašto adresu diana.liutkute@neringa.lt

Informacija teikiama tel. (8 469) 52622.

Paraiškos priimamos: nuo 2021 m. sausio 4 d. iki sausio 18 d. įskaitytinai.
Konkurso rezultatai bus paskelbti ir visi pateikusieji paraiškas informuoti paštu arba elektroniniu būdu. Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą.

Svarbūs dokumentai:
Pretendento anketa
Kultūros bei meno projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašas

Kultūros bei meno projektų vertinimo ekspertų darbo reglamentas

 

 __________________________________________________________________________________________________

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno srities srities „Bendruomenės įtrauktį didinantys 2021 metų Lietuvos kultūros sostinės projektai“  projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100  (kartu su 2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-165) „Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“.

Sritis „Bendruomenės įtrauktį didinantys 2021 metų Lietuvos kultūros sostinės projektai“  (finansavimo sąlygos)

PATEIKIAMA:

1. Paraiška (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis)

(1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

Paraiškų priėmimo terminas: nuo lapkričio 26 d. iki gruodžio 23 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

 

Srities projekto paraiškos forma

Projekto sąmatos forma (Excel)

Prioritetai srities projektams

Vertinimo kriterijų balų aprašas

Kilus klausimams dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.

___________________________________________________________________________________________________________

Skelbiami sričių ir programų projektų finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų 2019 metais rezultatai

Paskirtas finansavimas kultūros bei meno sričių (scenos menų, istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, vizualiųjų menų, kultūros ir kūrybinių industrijų) ir programų projektams iš dalies finansuoti.  

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d įsakymas Nr. V13-87 "Dėl dalinio finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros ir meno sričių ir programų projektams skyrimo"

2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V13-56 "Dėl dalinio finansavimo iš neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros ir meno srities projektui skyrimo

*******************************************************

Projektai finansuoti iš Kultūros tarybos lėšų (2019 m.)

 Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“. XXI tarptautinis folkloro festivalis Neringoje ,,Tek saulužė ant maračių"15 600,00 Eur

Juodkrantės bendruomenė. Tarptautinis Juodkrantės smėlio skulptūrų simpoziumas „Kuršininkų sakmės“ 3700,00 Eur

Liudviko Rėzos kultūros centras. „Kails!“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir istorija 4 260,00 Eur

Neringos muziejai. Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant 15 900,00 Eur

VšĮ Šeiko šokio teatras. Neringos miesto istoriniam paveldui skirtos ekskursijos –šokio spektaklio ,,Užpustyti" pastatymas ir sklaida 19 600,00 Eur

Liudviko Rėzos kultūros centras. XII-oji regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“ 5000,00 Eur

Neringos muziejai. Inovatyvi ir tvari edukacinė-ekspozicinė erdvė Nidos žvejo etnografinėje sodyboje 17 400,00 Eur

Neringos muziejai. XXI-oji gyvosios archeologijos šventė ,,Senųjų amatų dienos Neringoje“ 8000,00 Eur

VšĮ Thomo Manno kultūros centras (programa ,,Strateginis kultūros organizacijų finansavimas") 70 000,00 Eur.

Daugiau informacijos čia

 ***********************************************************************************************************************************

2018 metai

Skelbiami finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų rezultatai:

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektai

Grožinės literatūros ir kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai

 

2018 metų kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektams iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti formos

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Ataskaitos forma Nr. 2

Logotipas viešinimui

2018 metų Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis formos

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Ataskaitos forma Nr. 2

Logotipas viešinimuiPaskutinis atnaujinimas: 2021-11-12 09:23:06
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.