mobile menu toggle Pradžia

Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)

Administracinės paslaugos aprašymas

Gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje privalo deklaruoti šie asmenys:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
3. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
4. asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką arba gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje. Asmuo deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.
Deklaraciją deklaravimo įstaigai pateikia:
- asmuo, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą;
- nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo sprendimu), arba globėjas (rūpintojas) ar teisėtas atstovas;
- nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
- nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
- užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, kuriems patvirtinta ar suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, pirmą gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia valstybės institucijai ar įstaigai, išduodančiai dokumentus, suteikiančius ar patvirtinančius teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą;
- asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją pateikia globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovas;
- asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, užpildytą gyvenamosios vietos deklaraciją savo gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai išsiunčia registruotu paštu.

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Gyvenamoji vieta gali būti deklaruojama tiesiogiai atvykus į deklaravimo įstaigą, elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą arba Elektroninių valdžios vartų portalą.

Paslaugos užsakymas per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą.
Paslaugos užsakymo naudojimosi instrukcija.

Paslaugos užsakymas per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos gyvenamosios vietos deklaraciją arba laisvos formos deklaraciją deklaravimo įstaigai gali pateikti registruotu paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos deklaracija.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos Sąjungos piliečiui - pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ne Europos Sąjungos piliečiui ir asmeniui be pilietybės - leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).

Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kai deklaruojama nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta (gimimo liudijimas ar gimimo įrašą liudijantis išrašas ir pasas arba asmens tapatybės kortelė, jei vaikui šis dokumentas yra išduotas arba jam yra sukakę 16 m.).

Globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinantys dokumentai ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena.

Rašytinis gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į Civilinės metrikacijos skyrių. Sutikimas turi būti parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka, jame turi būti nurodytas sutikimą davusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei suteiktas) arba gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas (Lietuvos Respublikos (ar kitos valstybės) pasas, asmens tapatybės kortelė), numeris, išdavimo data ir vieta, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, mob. tel. numeris ir kt.) ryšiui palaikyti, asmens, kuriam suteikiama teisė apsigyventi, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios patalpos adresas, apsigyvenimo terminas (jei sutikimas duodamas nustatytam terminui). Sutikimas privalo būti pasirašytas. Jeigu sutikimą duoda gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas arba jo kopija.
Vietoje rašytinio gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi patalpoje ar pastate – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai.
Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) įgaliojimas turi būti patvirtintas: notaro; asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, – laisvės atėmimo vietos vadovo; Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip; kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus; juridinio asmens vadovo, jei gyvenamosios patalpos savininkas – juridinis asmuo; informacinių technologijų priemonėmis sudarytu įgaliojimu.

Deklaravimo įstaigai paprašius – kiti dokumentai, būtini paslaugos suteikimui.

Prašymo forma

Gyvenamosios vietos deklaracija

Paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
tel. (8 469) 52 368, el. p. edita.vaiciuniene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Neringos savivaldybės administracijos direktoriui (Taikos g. 2, 93123 Neringa) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsakymas (sprendimas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92234 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena.
(dėl techninių problemų per 3 darbo dienas)

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo"