mobile menu toggle Pradžia

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Asmens prašymu, neteisingi gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys gali būti taisomi, keičiami ar naikinami.
Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:
- gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių deklaravimo duomenis;
- gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;
- pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;
- yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;
- gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.
Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:
- gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis;
- panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
- atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
- pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
- Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėn. nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;
- Europos Sąjungos valstybės narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
- yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;
- asmeniui mirus.
Patalpos savininkas negali prašyti naikinti savo, sutuoktinio ir savo ar sutuoktinio nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų, išskyrus atvejus, kai vaikų gyvenamoji vieta teismo nustatyta su kitu sutuoktiniu. Taip pat patalpos savininkas negali prašyti naikinti patalpoje gyvenančio asmens deklaravimo duomenų.

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Asmuo į deklaravimo įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu arba elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą.

Paslaugos užsakymas per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą.
Paslaugos užsakymo naudojimosi instrukcija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užpildytas prašymas ištaisyti, pakeisti, panaikinti neteisingus deklaravimo duomenis.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Deklaravimo įstaigai paprašius - kiti dokumentai, patvirtinantys neteisingus asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

Prašymo forma

Prašymas ištaisyti, pakeisti, panaikinti neteisingus deklaravimo duomenis

Paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
tel. (8 469) 52 368, el. p. edita.vaiciuniene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Neringos savivaldybės administracijos direktoriui (Taikos g. 2, 93123 Neringa) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsakymas (sprendimas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92234 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo"