mobile menu toggle Pradžia

Bendrojo naudojimo objektų administravimas

Bendrijų, jungtinės veiklos sutarties dalyvių ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų administratorių dėmesiui

Nuo gegužės 1 d. visų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai privalo kaupti lėšas namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo ar bendrojo naudojimo objektų administratorius) banke ar kitoje kredito įstaigoje atidaro atskirą patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Kaupiamosios įmokos tarifas nustatomas pagal ilgalaikį (dvejų ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą ir tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu. Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas minimalus Vyriausybės nustatytas tarifas (daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m, - 0,05 Eur/kv.m/mėn., daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau, - 0,03 Eur/kv.m/mėn.).

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į savivaldybės administraciją (Taikos g. 2, 17 kab.), tel. 52856, el. paštu administracija@neringa.lt

INFORMACIJA APIE BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Neringos savivaldybės administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama)

Šiuos dokumentus galima teikti tiesiogiai Savivaldybės administracijai (17 kabinetas) arba siųsti paštu (Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, LT-93121 Neringa) ar elektroniniu paštu administracija@neringa.lt

Prašome atkreipti dėmesį į Aprašo 11.3 punkto nuostatą.

Teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

  1. LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  3. Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. T1-79 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  4. Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1- 185 „Dėl Neringos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ .

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 469) 52 856.

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS NERINGOJE, SĄRAŠAS

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimo

Suskystintų naftos dujų balionų šalinimo planas