mobile menu toggle Pradžia

Aktualu ukrainiečiams: galima kreiptis dėl išmokos įsikurti ir kompensacijos vaiko ugdymui

Aktualu ukrainiečiams: galima kreiptis dėl išmokos įsikurti ir kompensacijos vaiko ugdymui

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, jau gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės kompensacijos vaiko iki 6 metų ugdymui.

VIENKARTINĖ ĮSIKŪRIMO IŠMOKA

Vienkartinė išmoka įsikurti skirta įsigyti būtiniausius reikmenis jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste.

Gauti vienkartinę išmoką įsikurti gali (vienkartinė įsikūrimo pašalpa mokama vieną kartą):

vienas laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis arba dviejų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 

4 valstybės remiamų pajamų dydžių;

trijų–keturių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis

6 valstybės remiamų pajamų dydžių;

penkių–šešių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis

7 valstybės remiamų pajamų dydžių;

septynių ir daugiau laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis

8 valstybės remiamų pajamų dydžių;

1 valstybės remiamų pajamų dydis – 129 Eur.

Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui. Jeigu vienas iš laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių jau gavo vienkartinę išmoką įsikurti, nė vienam kitam nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Kas gali gauti?

Vienkartinę išmoką įsikurti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

1. yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

Šis reikalavimas netaikomas:

  • asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
  • asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
  • nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
  • vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
  • vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
  • vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
  • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.
    2. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui yra sudarę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos.

KOMPENSACIJA UŽ PRIEŠMOKYKLINĮ IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VAIKAMS IKI 6 METŲ

Kompensacija už priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą vaikams iki 6 metų skirta palengvinti vaikų integraciją į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti.

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę gauti kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jiems apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

1 bazinės socialinės išmokos dydis – 42 Eur.

Kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, gauti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu:

jie yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

 

KUR KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ?

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti bei kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti skyrimo vienas iš pilnamečių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių, gali kreiptis į Neringos savivaldybės administraciją Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, I a., 8 kab.), pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus, įrodančius teisę išmokoms gauti.

 

Prašymo forma dėl vienkartinės įsikūrimo išmokos >>>

Prašymo forma dėl kompensacijos vaiko ugdymui >>>