mobile menu toggle Pradžia

Priimamos paraiškos socialinių projektų dalinio finansavimo konkursui

Priimamos paraiškos socialinių projektų dalinio finansavimo konkursui

Neringos savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinio finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą 2024 metams ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Konkurse dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų steigimo dokumentuose privalo būti nurodytos veiklos sritys, susijusios su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu ir/ar neįgaliųjų socialine integracija. Remiami projektai skirti tik Neringos savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti, į projektą įtraukiant ne mažiau kaip 15 unikalių asmenų.

Projektų remiama veikla – pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ teikiamos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, krizių įveikimo pagalba (laikinas apgyvendinimas ir pan.) sociokultūrinės, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalbos asmenims ir jų šeimų nariams, savarankiškumo didinimo ir kt.

Konkursui projektų paraiškos teikiamos 10 darbo dienų nuo Neringos savivaldybės interneto svetainėje pranešimo paskelbimo dienos.

Paraiškos turi būti atsiųstos paštu ar įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai šiuo adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93123, Neringa, arba tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į Neringos savivaldybės administraciją.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos ir projekto vadovų, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Maksimali projekto finansavimo suma 20,0 tūkst. Eur.

Išsamią informaciją teikia Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius tel. 8 659 28007 arba el. paštu audrone.tribulaite@neringa.lt.

Tvarko aprašas

Paraiškos forma