NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Konkursai
POTVARKIS
DĖL KONKURSO NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO

2019 m. vasario 8 d. Nr. V10-11
Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl įgaliojimų suteikimo Neringos savivaldybės merui“ 4 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 7–12 punktais, Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 4, 5 punktais:
1.    Nustatau tokias konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo datas:
1.1.    pagrindinio skelbimo Neringos savivaldybės interneto svetainėje įdėjimo data – 2019 m. vasario 11 d.;
1.2.    pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2019 m. gegužės 29 d. įskaitytinai;
1.3.    pretendentų Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos data – 2019 m. birželio 12 d. 10.00 val.
2.    Tvirtinu pagrindinio skelbimo dėl konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti tekstą pagal priedą.

Neringos savivaldybės meras    Darius Jasaitis
 
Neringos savivaldybės mero
2019 m. vasario 8 d. potvarkio Nr. V10-11
priedas


PAGRINDINIO SKELBIMO DĖL KONKURSO NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI TEKSTAS

Neringos savivaldybė 2019 m. vasario 11 d. skelbia konkursą Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  direktoriaus pareigoms eiti.
Į direktoriaus pareigas pretenduojantis asmuo privalo atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
8. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai, atitinkančias švietimo tikslus ir kurios yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu;
9. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
10. išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
11. būti susipažinusiam su lopšelio-darželio veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 29 d. įskaitytinai (prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Dokumentai priimami adresu Taikos g. 2, kab. 23, Neringa LT-93123
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyrius, tel. (8 469) 51 114, el. p. virginija.stanuleviciene@neringa.lt.
Skelbimas galioja iki 2019 m. gegužės 29 d.
Konkursas laisvoms Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti vyks 2019 m. birželio 12 d. 10.00 val.
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai – Joana Mažeikienė,
tel.  (8 469) 52 214, el. p. info@nidosazuoliukas.lt.
__________________________________Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-11 10:05:10
 

Meras   
Mero darbotvarkė
 
        
 
            DARIUS JASAITIS
 
 

 
.

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
montre rolex replique rolex repliques montres