NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Konkursai

Neringos savivaldybės administracija skelbia konkursus:

Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Skelbimo Nr.: 46179

Skelbimo data: 2021-01-12

 Pareiginės algos koeficientas: 8,50

http://portalas.vtd.lt/lt/juridinio-personalo-ir-viesuju-pirkimu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;43914.html

 

Neringos savivaldybė 2020 m. lapkričio 20 d. skelbia konkursą Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  direktoriaus pareigoms eiti.

Į direktoriaus pareigas pretenduojantis asmuo privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

2. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.°1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

6. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

7. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
  4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatas apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
  5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
  6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
  8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
  9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai adresu Taikos g. 2, 2 a., 23 kab., 93123 Neringa, elektroniniu paštu virginija.stanuleviciene@neringa.lt  arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2021°m. kovo 3 d. įskaitytinai (prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus juos su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyrius, tel.°(8°469) 51 114, el. p. virginija.stanuleviciene@neringa.lt .

Skelbimas galioja iki 2021 m. kovo 3 d. 17 val.

Konkursas laisvoms Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti vyks 2021 m. kovo 18 d. 10.00 val. Neringos savivaldybės administracijos III aukšto posėdžių salėje.Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-12 14:36:51
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.