NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Projektai

Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kviečia teikti paraiškas programų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2019 metais

Konkursas organizuojamas vadovaujantis naujuoju Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“

2019 M. KONKURSUI PRIIMAMI ŠIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI:

 1. Programa „Tęstinių masinių renginių rėmimas“ (finansavimo sąlygos);
 2. Programa  „Neringoje rengiami tęstiniai meno renginiai“ (finansavimo sąlygos).

Programos projektas – trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas -  teikti sistemingas paslaugas arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams tenkinti.

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

 

Pateikiama:

1. Paraiška (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) (1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

 

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

Paraiškų priėmimo terminas: nuo š.m. lapkričio 5 d. iki gruodžio 3 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

 

Paraiškos forma

Prioritetai

Logotipas viešinimui 

_______________________________________________________________________________________________

Neringos savivaldybė skelbia ekspertų atranką Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimui

Neringos  savivaldybė iki 2018 m. lapkričio 30  d. vykdo asmenų, pretenduojančių atlikti Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų ekspertinį vertinimą (toliau – Pretendentai), prašymų priėmimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai Pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo  patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;
 3. būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1.Pretendento anketa;                                                                                                                                                                                 2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 Pretendentas dokumentus pateikia Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (toliau – Kultūros skyrius) paštu (Taikos g. 2, 93123 Neringa) arba elektroniniu būdu (el. pašto adresais edita.radzeviciene@neringa.lt, diana.liutkute@neringa.lt). Informacija teikiama tel. (8 469) 52622.

 Paraiškos priimamos: nuo 2018 m. spalio 26 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. įskaitytinai.
Konkurso rezultatai bus paskelbti ir visi pateikusieji paraiškas informuoti paštu arba elektroniniu būdu. Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą.

Svarbūs dokumentai:
Pretendento anketa
Kultūros bei meno projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašas      

Kultūros bei meno projektų vertinimo ekspertų darbo reglamentas                                           

Konfidencialumo pasižadėjimas                                                                                                                                   

 Nešališkumo deklaracija

***********************************************************************************************************************************

Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno sričių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2019 metais

Konkursas organizuojamas vadovaujantis naujuoju Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“

2019 M. KONKURSUI PRIIMAMI ŠIŲ SRIČIŲ PROJEKTAI:

 1. Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas (finansavimo sąlygos)
 2. Scenos menai ir muzika (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas) (finansavimo sąlygos)
 3. Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra (finansavimo sąlygos)
 4. Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida (finansavimo sąlygos)
 5. Bendruomeniškumą skatinantys projektai (finansavimo sąlygos)
 6. Ne turistinio sezono metu organizuojamos kultūros bei meno iniciatyvos (finansavimo sąlygos)
 7. Menininkų rezidencijos (finansavimo sąlygos)

Srities projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

 

Pateikiama:

1. Paraiška (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) (1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

 

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

Paraiškų priėmimo terminas: nuo š.m. spalio 25 d. iki lapkričio 22 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

 

Paraiškos forma

Prioritetai

Logotipas viešinimui

 

Kilus klausimams dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.

 ***********************************************************************************************************************************

2018 metai

Skelbiami finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų rezultatai:

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektai

Grožinės literatūros ir kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai

--------------------------------------------------------------


Priimamos paraiškos 2018 metų kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektams iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti

 Neringos savivaldybės Kultūros skyrius priima paraiškas 2018 metų Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektams iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti.

 Kultūros , meno ir edukacinės veiklos prioritetai:

1. tęstiniai projektai;

2. papildomo finansavimo šaltinius turintys projektai‘;

3. projektai, kuriems finansuoti yra pateiktos paraiškos įvairioms regioninėms, nacionalinėms bei tarptautinėms programoms ir fondams;

4. inovatyvūs projektai (2018 metų  nustatytas papildomas prioritetas).

 

 Pateikiama:

1. paraiška (1 egz. (originalas) + 1 egz. (elektroninė kopija);

2. įmonės vadovo parašu ir antspaudu patvirtintas juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijas (1 egz.). Šis reikalavimas taikomas paraišką teikiant pirmą kartą arba pasikeistus įmonės duomenims;

3. iš rėmėjų ar iš kitų finansavimo šaltinių gaunamą paramą pagrindžiantys dokumentai (oficialūs raštai, sutarčių kopijos ar panašaus pobūdžio dokumentai).

Paraiškos priimamos Taikos g. 2, 14 kab., Neringa, nuo š.m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 15 d. įskaitytinai nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Paraiškas siunčiant paštu, jis turi būti pristatomos registruotu laišku. Tokiu atveju  priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko ar pagal įteikimo pasiuntiniui datą, kuri turi būti ne vėlesnę jei paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

 Konkursas organizuojamas vadovaujantis Neringos savivaldybės kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu  Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-250 (neteko galios Neringos savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. T1-100)

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Ataskaitos forma Nr. 2

Logotipas viešinimui

 ___________________________________________________________

 

Priimamos paraiškos 2018 metų Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti konkursas

 Neringos savivaldybės Kultūros skyrius priima paraiškas 2018 metų Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidybos  projektams (toliau – Leidybos projektai) iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti šiose kategorijose :

 1. vietinių gyventojų kūrinių, turinčių išliekamąją meninę vertę, leidybos projektai;
 2. leidybos projektai, kuriuos įgyvendinant leidžiama Neringos kultūrai reikšminga literatūra: kultūros paveldo leidiniai; humanistinės mokslinės literatūros leidiniai; užsienio humanitarinės mokslinės literatūros vertimų leidiniai; muzikinė ir muzikologinė literatūra; vaizduojamojo meno leidiniai, liaudies meno leidiniai ir bibliografiniai leidiniai.

 Leidybos projektams nustatyti šie prioritetai:

1. tęstiniai projektai;

2. papildomo finansavimo šaltinius turintys projektai‘;

3. projektai, kuriems finansuoti yra pateiktos paraiškos įvairioms regioninėms, nacionalinėms bei tarptautinėms programoms ir fondams.

  Pateikiama:

1. paraiška (1 egz. (originalas) + 1 egz. (elektroninė kopija);

2. įmonės vadovo parašu ir antspaudu patvirtintas juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijas (1 egz.). Šis reikalavimas taikomas paraišką teikiant pirmą kartą arba pasikeistus įmonės duomenims.

Paraiškos priimamos Taikos g. 2, 14 kab., Neringa, nuo š.m. gruodžio 19 d. iki 2018 m. sausio 19 d. įskaitytinai nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Paraiškas siunčiant paštu, jis turi būti pristatomos registruotu laišku. Tokiu atveju  priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko ar pagal įteikimo pasiuntiniui datą, kuri turi būti ne vėlesnę jei paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

 Konkursas organizuojamas vadovaujantis Neringos savivaldybės Grožinė literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu  Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-251 (neteko galios Neringos savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. T1-100)

 Kūrybinių minčių ir sėkmingo bendradarbiavimo !

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Ataskaitos forma Nr. 2

Logotipas viešinimui

___________________________________________________

 

2017 metai

 

Skelbiami finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų rezultatai:

 

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų įgyveninimui

 

Grožinė litartūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų įgyvendinimui

 ____________________________________________________________________

2016 metai

Skelbiami Neringos savivaldybės kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso rezultatai

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektai remiami iš Neringos savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų (39.8 kb )

 

Skelbiami Neringos savivaldybės Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso rezultatai

Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai remiami iš Neringos savivaldybės 2016 metų biudžeto (39.9 kb )

 

Konkurso nugalėtojus kviečiame pasirašyti sutartis.

 

Daugiau informacijos: Kultūros skyrius, tel.: 8 469 52622 ir el.paštu diana.liutkute@neringa.lt 

_____________________________________________________________________________________________

Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-250 patvirtintas Neringos savivaldybės kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas.  (56.5 kb )

Šis  aprašas reglamentuoja kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų paraiškų teikimo, svarstymo, vertinimo ir finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

 

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V13-637 "Dėl Neringos savivaldybės kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeo lėšomis viešojo konkurso paskelbimo bei dokumentų patvirtinimo"  skelbiamas Neringos savivaldybės kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeo lėšomis viešojo konkursas.

 

Paraiškos forma
Paraiškos forma (34.9 kb )

 

Sutarties forma
 
Sutarties forma (37.5 kb )

 

Ataskaitų formos
Ataskaitos forma 1  (66.0 kb )
Ataskaitos forma 2 
 
Paraiškų priėmimo terminas
Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. sausio 8 d. (imtinai) adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa.
 
Logotipas finansuojamiems projektams
Logotipas (png formatu)
 ____________________________________________________________________________________________
Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-251 patvirtintas Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų  finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. (60.5 kb )
Šis  aprašas  reglamentuoja leidybos projektų paraiškų teikimo, svarstymo, vertinimo ir finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

 

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V13-638 "Dėl Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis  viešojo konkurso paskelbimo bei dokumentų patvirtinimo"  (51.0 kb ) skelbiamas Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas.

 

Paraiškos forma
Paraiškos forma  (35.4 kb ) 

 

Sutarties forma
 
Sutarties forma (38.0 kb ) 

 

Ataskaitų formos
Ataskaitos forma 1  (66.0 kb ) 
Ataskaitos forma 2 
 
Paraiškų priėmimo terminas
Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. sausio 8 d. (imtinai) adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa.
 
Logotipas finansuojamiems projektams
Logotipas (png formatu)

__________________________________________________________________________________

 
Daugiau informacijos: Kultūros skyrius, tel.: 8 469 52622 ir el.paštu diana.liutkute@neringa.lt ___________________________________________________________________________________________________________


 

Ankstesniais metais remti projektai:


II etapas

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos  projektai remiami iš Neringos savivaldybės 2015 m. biudžeto 

 

 

I etapas

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos  projektai remiami iš Neringos savivaldybės 2015 m. biudžeto 

 


Projektai remiami iš 2014 m. savivaldybės biudžeto

-------------------------------------------------------------------------------------------

Projektai remiami iš 2013 m. savivaldybės biudžeto
--------------------------------------------------------------------------------------------

Projektai remiami iš kitų šaltinių (2012 m.)
Projektai remiami iš 2012 m. savivaldybės biudžeto
------------------------------------------------------------------------------------------

 Projektai remiami iš 2011 m. savivaldybės biudžeto 
Projektai remiami iš kitų šaltinių (2011 m.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Projektai remiami iš 2010 m. savivaldybės biudžeto  
Projektai remiami iš kitų šaltinių (2010 m.)

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projektai remiami iš 2009 m. savivaldybės biudžeto 
Projektai remiami iš kitų šaltinių (2009 m.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Projektai remiami iš 2008 m. savivaldybės biudžeto  
Projektai remiami iš kitų šaltinių (2008 m.)

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-20 13:50:18
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.