NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Santuokos registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CM6

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Santuokos registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norintys susituokti asmenys Civilinės metrikacijos skyriui paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką, kuriame patvirtina, kad prašyme jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos. Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, registruotu paštu arba per kurjerį, elektroniniu paštu cms@neringa.lt ir internetu per MGVDIS.
Santuokos registravimo vieta ir laikas paskiriamas iš anksto susitarus su Civilinės metrikacijos skyriumi. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip trijų mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) ir pateikus svarbią priežastį patvirtinantį dokumentą, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Santuokos registravimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai prašymas įregistruoti santuoką su visais reikalingais dokumentais gaunamas Civilinės metrikacijos skyriuje. 
Apie prašymą įregistruoti santuoką Civilinės metrikacijos skyrius skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.
Prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas asmenų, padavusių prašymą, nustatytu laiku be svarbių priežasčių neatvyksta įregistruoti santuokos arba prašymas atsiimamas. Jeigu norintys susituokti nustatytu laiku negali atvykti registruoti santuokos, jie iki paskirtos santuokos registravimo dienos apie tai turi pranešti Civilinės metrikacijos skyriui ir susitarti dėl kitos santuokos registravimo datos.
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Neringos savivaldybės administracijos patalpoje (Taikos g. 2, Neringa) arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje Neringos savivaldybės teritorijoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.
Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams. Liudytojai turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys.
Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba. Jei asmuo nemoka lietuvių kalbos, turi dalyvauti vertėjas. Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į Civilinės metrikacijos skyrių, savo iniciatyva ir už suteiktas paslaugas apmoka iš savo lėšų.
Pavardės sutuoktiniams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.31 straipsniu. Kai moteris pasirenka ar prie savo pavardės prisijungia sutuoktinio pavardę, jai suteikiama moteriška pavardės forma. Kai vyras pasirenka ar prie savo pavardės prisijungia sutuoktinės mergautinę pavardę, jam suteikiama vyriška pavardės forma, jai - moteriška pavardės forma. Kai vienas iš sutuoktinių turi dvinarę (daugianarę) pavardę, kitas iš sutuoktinių gali pasirinkti vieną iš kito sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės savarankiškų dėmenų arba sudaryti dvigubą pavardę iš turimos vienanarės ir sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės diemens.
Santuoka registruojama įrašant santuokos sudarymo įrašą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

- Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo";

- Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje;

- Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, pasirašyta 1961 m. spalio 5 d. Hagoje;

- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo";

- Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V13-42 ,,Dėl santuokų registravimo ceremonijų organizavimo Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo";

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-7 „Dėl renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo".
 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- Prašymas įregistruoti santuoką raštu;

- Norinčių susituokti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti pateikiamas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė; užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti pateikiamas galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento; prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento; nuolat Lietuvoje Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje statusui patvirtinti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

- Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, paduodant prašymą įregistruoti santuoką, privaloma pateikti savo kilmės valstybės kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat privalo pateikti teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar civilinės būklės aktų registravimo taisyklės nenustato kitaip.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetetingo užsienio valstybės pareigūno, notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

- Gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus, jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Lietuvos Respublikos Gyventojų registre.

- Leidimas organizuoti renginį, jei santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje Neringos savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje viešojo naudojimo teritorijoje.

- Valstybės rinkliavos mokėjimo dokumentas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,

tel. (8 469) 52 368, e. p. cms@neringa.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,

tel. (8 469) 52 368, e. p. cms@neringa.lt


10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas įregistruoti santuoką priimamas per 1 darbo dieną.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

20 Eur - valstybės rinkliava kai santuoka registruojama Neringos savivaldybės administracijos patalpose;

60 Eur - valstybės rinkliava kai santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

2,90 Eur - valstybės rinkliava už santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas - 52823

Gavėjas -  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas -  188659752

Gavėjo surenkamosios sąskaitos: 
Nr. LT247300010112394300, „Swedbank" AB, kodas 73000;
Nr. LT122140030002680220, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 21400;

Nr. LT327180000000141038, AB Šiaulių bankas, kodas 71800;

Nr. LT427230000000120025, UAB Medicinos bankas, kodas 72300;

Nr. LT057044060007887175, AB SEB bankas, kodas 70440;

Nr. LT744010051001324763, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100;

Nr. LT787290000000130151, AS „Citadele banka" Lietuvos filialas, kodas 72900.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma įregistruoti santuoką.

Prašymo forma įregistruoti santuoką pasirinktoje vietoje.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT SANTUOKOS REGISTRAVIMO PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMAPaskutinis atnaujinimas: 2021-06-30 16:17:27

                 Stiliaus vadovas

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.