NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
ŽRVVG asociacija „Vidmarės"

 

 

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M.

                                   VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIŲ NERINGOJE GRAFIKAS

Eil. Nr.

Data

Laikas

Vieta, adresas

VPS priemonės pavadinimas

1.

2018-07-02

Nuo 13:30 val.

iki 15:30 val.

Juodkratė, L. Rėzos g. 8, Neringa

VPS priemonės „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)

2.

2018-07-12

Nuo 12:30 val. iki  14:30 val.

Nida, Taikos g. 11/2, Neringa

VPS priemonės „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)

VPS viešųjų ryšių specialistas dr. Arvydas Švagždys

Asociacija “Vidmarės”

Taikos g. 11/2, Neringa, tel. 8-603-36551, 8-688-81141,vidmares@gmail.com

 

                                                               _______________________________________________

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1

Asociacija „Vidmarės“ Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1 ir „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3:

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

Remiamos veiklos: Siekiant didinti žvejybos verslo konkurencingumą, svarbu sudaryti sąlygas žvejams prisitaikyti prie kintančių aplinkosaugos reikalavimų, vykstančių žuvų išteklių pokyčių.

Pagal priemonę remiamos veiklos:

1. selektyvesnių žvejybos įrankių ir pan. įsigijimas, žvejybai reikalingos įrangos modernizavimas ir atnaujinimas ir kt., žvejų saugos užtikrinimas)

2. parama skiriama darbo vietų kūrimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Neringos savivaldybės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys: labai maža arba maža įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas) turinti teisę vykdyti ir įregistravusi žuvininkystės veiklą Neringos savivaldybės teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 50 proc. arba 80 proc. su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Remiamos veiklos: siekiant ugdyti ŽRVVG teritorijos žvejų ir kitų gyventojų bendruomeniškumą, kurti krašto pridėtinę vertę ir ją pristatyti, pagal priemonę remiamos tradicinės ir inovatyvios veiklos (teminės stovyklos, mugės ir pan.), leidyba, švietėjiška veikla skirta žvejybos tradicijų populiarinimui, bendruomeniškumo ugdymui, krašto savitumo, kultūrinių vertybių pristatymui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Neringos savivaldybės teritorijoje registruoti viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija,  bendruomeninė organizacija, viešoji įstaiga, savivaldybės įstaiga.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 70 000,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Iš jų 59 500,00 Eur EJRŽF lėšos.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje /index.php?-2127839503 , taip pat ŽRVVG adresu: Taikos 11/2, Neringa.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 28 d., 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d., 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai (kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo) adresu: Taikos 11/2, Neringa.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama asociacijos „Vidmarės“ bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  interneto svetainėse /index.php?-2127839503 , www.nma.lt ir Klaipėdos regiono laikraštyje „Vakarų ekspresas“.

Bendraisiais vietos projektų paraiškų pildymo klausimais konsultuoja Asociacijos „Vidmarės“ darbuotojai: VPS administravimo vadovė Rasa Stankutė (mob. 8 688 81141); VPS administratorė Rasa Baltrušaitienė (mob. 8 618 07505 ); VPS viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys (mob. 8 603 36551);  el. paštu vidmares@gmail.com.

 

     AKTUALI DOKUMENTACIJA:

  VPS priemonė "Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      Finansavimo sąlygų aprašas

      Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

      Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)

      

 

     VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

       Finansavimo sąlygų aprašas

       Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

       Jungtinės sutarties veiklos forma (FSA 2 priedas)

       

 

       SVV statuso deklaracija (atsisiųsti)

       Vienos įmonės deklaracija (atsisiųsti)   

 

    

     PAPILDOMA DOKUMENTACIJA IR INFORMACIJA:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės.

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (pakeitimas)

                                             ____________________________________________________

 

Asociacija "Vidmarės" įsteigta 2011 m. lapkričio 18 d.

2015 m. spalio 15 d. visuotinis narių susirinkimas patvirtino sprendimą tapti

NERINGOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ASOCIACIJA "VIDMARĖS"

šiuo metu ŽRVVG asociacija "Vidmarės" vienija 23 juridinius ir fizinius asmenis.

 Įstaigos rekvizitai:

Asociacija "Vidmarės"

Įstaigos kodas 302772808

Reg. adresas: Taikos g. 2, Neringa

Adresas korespondencjai: Taikos g. 11/2, Neringa

Banko sąskaita: LT987180500000606880

AB Šiaulių bankas

el. paštas: vidmares@gmail.com

Prezidentė Rasa Baltrušaitienė

 Įstaigos darbo laikas:  I - IV , nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V nuo 8.00 val. iki 16.45 val., pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

 

Neringos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategija 2016 - 2020 m.

 Asociacijos "Vidmarės" įstatai

 ŽRVVG nariai (pridedama)

Asociacijos "Vidmarės" valdyba:

Atstovaujama vietos valdžiai

1.

Vaidas Venckus

2.

Sigitas Šveikauskas

3.

Indrė Kairytė

Atstovaujama žvejybos ir akvakultūros verslui

4.

Rita Eičinienė

5.

Laimonas Kazlauskas

6.

Ernestas Pocius

7.

Virginijus Lisovskis

Atstovaujama pilietinei visuomenei

8.

Edita Lubickaitė

9.

Gabrielė Baltrušaitytė

10.

Agnė Jenčauskienė

11.

Lina Motuzienė

12.

Viktoras Valceris

 

Valdybos darbo reglamentas

 Valdybos narių susirinkimai:

2018-01-22 (pridedama)

2018-02-06 (pridedama)

2018-03-16 (pridedama)

2018-04-04 (pridedama)

2018-06-05 (pridedama)

                                                               ________________________________________________

 

Asociacijos "Vidmarės" darbuotojai ir jų kontaktai:

Rasa Stankutė, projektų vadovė, tel. : 8 688 81141

Rasa Baltrušaitienė, projektų administratorė, tel. : 8 698 08783

Arvydas Švagždys, projektų viešintojas, tel. : 8 603 36551

Daiva Ivanova, finansininkė, tel. : 8 675 30949

                                                            _____________________________________

 Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį:

 

Eil. Nr.

Pareigybė

Atlyginimas Eur Bruto

Atlyginimas Eur Neto

Kategorija

1.

Projektų vadovė ir viešintoja

814,87

628,88

A13

A12

2.

Projektų administratorė

377,63

287,00

A12

3.

Projektų viešintojas

377,63

287,00

A12

4.

Projektų finansininkė

188,81

143,50

A12

 

                                                     ______________________________________________

2018 m. asociacijos "Vidmarės" visuotiniai narių susirinkimai (pridedama)

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI :

1. Neringos žuvininkystės regiono plėtros strategijos parengimas. Paramos sutarties Nr. 35PP-KL-15-1-00004-PR001. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016-05-13 iki 2016-09-06. Faktiškai patirtų išlaidų suma: 10 504,80 Eur. Finansavimo šaltinis: Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto "Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo" priemonė "Parengiamoji parama".Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-01 12:58:48
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.