NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Naujienos

DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ SĄRAŠO SUDARYMO

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V13-254 buvo patvirtintas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ partnerių sąrašas:
1.    VšĮ „Nidos krantas“

_________________________________________________________________________________________________________________________

Rengiamas Neringos savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Neringos savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą.
Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, religines bendruomenes, labdaros ir paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Neringos savivaldybės gyventojams, iki 2020 m. kovo 2 d. pateikti informaciją apie 2020 metais numatomas teikti socialines paslaugas.
Kviečiame Neringos savivaldybės gyventojus teikti savo pasiūlymus dėl įvairių socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės pagalbos, pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, dienos socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos ir kt.) teikimo.
Pasiūlymus, klausimus prašome pateikti iki 2020-03-02 Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu: Taikos g. 2, Neringa, 8 kab. arba elektroniniu paštu audrone.tribulaite@neringa.lt. Telefonas pasiteirauti (8 469) 52394

Neringos savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano projektas


PRIIMAMI BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRAŠYMAI

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 17 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V13-29 „Dėl termino nustatymo“, informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau – Socialinės paramos skyrius) nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai.
Pareiškėjas gali būti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.
Pareiškėjas laisvos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos skyriui, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:
1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
4. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliesiems keturiais atvejais, kai nustatytas:
• specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
• specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
• specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta Aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
• specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Neįgaliajam pritaikomam būstui galioja tam tikri reikalavimai:
Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti tarp 80 ir 100 proc.
Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.
Kai neįgaliajam yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, tuomet prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti savivaldybės administracija – svarbu, kad toks pritaikymas būtų finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės lėšų ir kad tai nesumažintų kitų gyventojų nekilnojamojo turto vertės.

Dėl būsto pritaikymo kreipkitės į Socialinės paramos skyrių, Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab.
Telefonas pasiteirauti: 8 469 52 394


Patvirtintas Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. finansuotinų projektų sąrašas

 

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 53 punktu, informuojamame, kad Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V13-608 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. finansuotinų projektų sąrašas. 

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

 

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

Skiriama suma

(eurais)

Iš jų

 

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma (eurais)

 

 

Valstybės biudžeto lėšos (eurais)

Neringos savivaldybės biudžeto lėšos (eurais)

Neringos miesto neįgaliųjų draugija

(Įstaigos kodas 152776344)

Neringos miesto socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas „Visi skirtingi – visi lygūs“

44

6502

6502

5402

1100

 

 

        

 Šeimos kortelė

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.
Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.
Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tai tokia šeima, kurioje vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju, prižiūrimas ar slaugomas neįgalus nepilnametis ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintis suaugęs asmuo, gyvenantis kartu su tėvais.

Kaip gauti šeimos kortelę? Šeimos kortelė išduodama, pateikus prašymą:
1.    Per SPIS sistemą, adresu www.spis.lt paskyroje „Naujas prašymas“ pasirinkus opciją „Šeimos kortelė“. Užpildžius prašymą, pareiškėjo nurodytu el. paštu išsiunčiamas pranešimas „Jūsų teisė gauti kortelę patvirtinta, kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų“.
2.    Atvykus adresu: A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, galima užpildyti ir pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. (su savimi turėti žemiau išvardytus dokumentus)
3.    Siunčiant pasirašytą prašymą ir patvirtintas dokumentų kopijas paštu adresu:
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vivulskio g.  5, LT-03162 Vilnius
Siunčiant paštu prie prašymo Šeimos kortelei gauti būtina pridėti šių dokumentų patvirtintas kopijas:
Jeigu šeima yra gausi ar šeimoje yra nepilnametis vaikas su negalia:
1.    Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Teismo sprendimo dėl vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai išsituokę, kopiją;
3. Teismo sprendimo dėl vaiko įvaikinimo ir nuolatinės globos arba įsakymo dėl laikinosios globos, kopiją.
Kai šeimoje slaugomas vaikas su negalia yra sulaukęs pilnametystės:
1.    Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą;
2.    Teismo nutarties (-ių) dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo, kopiją.
Kopijos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (seniūno, socialinio darbuotojo, savivaldybės darbuotojo, notaro)
SVARBI INFORMACIJA: Prašyme turi būti išvardyti visi šeimos nariai, įskaitant ir patį pareiškėją, norintys naudotis kortelės nauda ir turintys teisę tai daryti, nes prašyme pateiktų asmenų sąrašas yra spausdinamas ant pačios kortelės.
Kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

Detalesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje adresu: www.seimos-kortele.lt

Kviečiame teikti prašymus nemokamam vaikų maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Neringos miesto gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais.
Norint gauti nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po rugpjūčio 25 d., mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.
Teisę į socialinę paramą (nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti) mokiniai turi, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183,00 Eur).
Socialinė parama mokiniams išimties atvejais taip pat gali būti skiriama, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, kai vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 2,5 VRP (305 Eur). Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais gali būti skiriama: ligos; nelaimingo atsitikimo; netekus maitintojo; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;  kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus; kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.
Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas, nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 15 iki 35 procentų) darbinių (darbo užmokesčio) ar savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų.
Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 BSI (76,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Jei mokinys arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama nepinigine forma. Prašymai, dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama.
Neringos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba  Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (adresu Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab.).
Informacija teikiama telefonu:  8-469-52394

PRIIMAMI BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRAŠYMAI
         
Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 109 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 17 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V13-80 „Dėl termino nustatymo“, informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau – Socialinės paramos skyrius) nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai. Pareiškėjas gali būti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Pareiškėjas laisvos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos skyriui, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.
Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:
1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
4. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.
 Būstas gali būti pritaikomas neįgaliesiems keturiais atvejais:
•    specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
•    specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
•    specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta Aprašo 4.2 papunktyje, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
•    specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Neįgaliajam pritaikomam būstui galioja tam tikri reikalavimai:
Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti tarp 80 ir 100 proc.
Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.
Kai neįgaliajam yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, tuomet prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti savivaldybės administracija – svarbu, kad toks pritaikymas būtų finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės lėšų ir kad tai nesumažintų kitų gyventojų nekilnojamojo turto vertės.

Dėl būsto pritaikymo kreipkitės į Socialinės paramos skyrių,  Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab.
Telefonas pasiteirauti: 8 469 52 394
Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą savivaldybėms koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Būstai neįgaliesiems pritaikomi iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

 

Informacija apie būsto pritaikymo darbus neįgaliesiems 2018 metais

Neringos savivaldybė 2018 metais būsto pritaikymo darbams neįgaliesiems panaudojo 7318,99 eurų, iš jų 2434,00 eurų valstybės biudžeto lėšų. Būstui pritaikyti iš Neringos savivaldybės biudžeto panaudota 4884,99 eurų. Pritaikyti 2 būstai neįgaliesiems. Buvo atlikti šie būsto pritaikymo darbai:
-    vienam būste buvo atlikti vonios ir tualeto kambario remonto darbai, kad slaugantis asmuo, galėtų neįgalų asmenį įvežti į vonios ir tualeto kambarį bei sudarytos tinkamos sąlygos slaugančiam asmeniui numaudyti duše ir suteikti kitas higienos priežiūrai reikalingas paslaugas (iš valstybės biudžeto lėšų panaudota 2434,00 eurų, iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų – 3372,49 Eur).
-    kitam būste buvo įrengti turėklai, kad asmuo galėtų įsikibti ir nulipti laiptais. Turėklų pagalba, neįgalus asmuo gali išeiti į lauką (iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 1512,50 eurų).

SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSAS 2019 METAMS

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinio finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą 2019 metams ir priima projektų paraiškas.
Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Konkurse dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų steigimo dokumentuose privalo būti nurodytos veiklos sritys, susijusios su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu ir/ar neįgaliųjų socialine integracija. Remiami projektai skirti tik Neringos savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti, į projektą įtraukiant ne mažiau kaip 15 unikalių asmenų.
Prioritetas teikiamas projektams, kurie:
1.     skirti neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
2.    skirti mažinti senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį, didinti jų aktyvumą;
3.    gerina socialinės atskirties grupių integraciją;
4.    tolygiai plėtoja socialines paslaugas Neringos savivaldybėje;  
5.    turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.
6.    yra pateikiami organizacijų, kurios įregistruotos Neringos savivaldybėje.  

Projektų remiama veikla - pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ teikiamos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, krizių įveikimo pagalba (laikinas apgyvendinimas ir pan.) sociokultūrinės, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalbos asmenims ir jų šeimų nariams, savarankiškumo didinimo ir kt..
Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 28 d. iki 2019 m. kovo 14 d. 17.00 val. adresu Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2 Neringa.
Paraiškos turi būti atsiųstos paštu ar įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai šiuo adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93123, Neringa, arba tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į Neringos savivaldybės administraciją.
Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos ir projekto vadovų, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.
Išsami informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje I a. 8 kab. (Taikos g. 2 Neringa), tel. 8 469 52394.
Tvarkos aprašas

Patvirtintas Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. finansuotinų projektų sąrašas

 

nformuojamame, kad Neringos savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V13-711 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pavirtino Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. finansuotinų projektų sąrašą. 

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

 

 

 

               Projekto pavadinimas

 

 

Skiriama suma (eurais)

 

Iš jų

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma (eurais)

 

 

Valstybės biudžeto lėšos (eurais)

Neringos savivaldybės biudžeto lėšos (eurais)

1.

Neringos miesto neįgaliųjų draugija (Įstaigos kodas 152776344)

Neringos miesto neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

65,5

5954

5954

4954

1000


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE, SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos adresas

Kontaktinis telefono numeris

El. pašto adresas

Įstaigos darbo laikas

Atvejo vadybininkų (-ių) vardai ir pavardės

Paslaugų teikimo teritorija

Neringos socialinių paslaugų centras

Taikos g. 11-2, Neringa

www.neringosspc.lt

8 469 52093

rasa.baltrusaitiene@neringosspc.lt

P, A, T, K

8.00–17.00

Pn 8.00–15.45

Pietų pertrauka

12.00–12.45

Vaiva Makšimaitė

Neringos savivaldybė

 
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-08 įsakymas Nr. V13-456 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Neringos savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“

 

PARENGTAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2018 METŲ PLANO PROJEKTAS

Informuojame, kad parengtas Neringos savivaldybės socialinių paslaugų 2018 metų plano projektas. Kviečiame visuomenę susipažinti su šiuo planu ir teikti pasiūlymus bei pastabas  el. p. audrone.tribulaite@neringa.lt

Paskirstytos lėšos 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 redakcija) 37 punktu, Neringos savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gruodžio 8 dieną pasirašė įsakymą Nr. V13-758 „Dėl 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo“, kuriame patvirtino lėšas 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas:

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

Iš viso

(eurais)

Iš jų

prašomos lėšos iš valstybės biudžeto

(eurais)

planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Neringos miesto neįgaliųjų draugija

4787

3987

800

 

 

 

 

 

 

Iš viso

4787

3987

800

 

 

 

 

 Rengiamas Neringos savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Neringos savivaldybės Socialinių paslaugų plano 2018 metams projektą. Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, bendruomenes, kitas organizacijas), kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Neringos savivaldybės gyventojams, bei suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančius socialinių paslaugų vartotojams ar ginančius žmonių socialinių grupių interesus ir teises, dalyvauti planuojant socialines paslaugas, informuoti apie numatomas teikti socialines paslaugas ir teikti pasiūlymus 2018 metų socialinių paslaugų planui rengti.
Teikiant informaciją, prašome nurodyti:
• bendrą informaciją apie įstaigą;
• numatomų teikti 2018 m. socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą bei šių paslaugų poreikį sąlygojančius veiksnius;
• tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;
• trumpą numatomos veiklos aprašymą bei lėšų poreikį;
• laukiamus rezultatus.

Pasiūlymus prašome pateikti iki 2017-12-04 Socialinės paramos skyriaus vedėjai Audronei Tribulaitei,  adresu: Neringa, Taikos g. 2, 8 kab., arba elektroniniu paštu audrone.tribulaite@neringa.lt, telefonas pasiteirauti (8 469 52394).

___________________________________________________________________________________________________________________________

PRIIMAMI PRAŠYMAI – PARAIŠKOS DĖL BŪSTO ŠILDYMO, GERIAMOJO IR KARŠTO VANDENS KOMPENSACIJŲ

  Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius primena, kad Neringos savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus – paraiškas dėl būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau - kompensacijos) gavimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas),  teisę gauti kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo.Tačiau besinuomojantys būstą turi būti su nuomotoju sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre – valstybės įmonėje Registrų centre. Kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį skiriamos ir asmenims, turintiems įsiskolinimų už šias paslaugas, tačiau tik tuo atveju, kai skola apmokėti yra priteista teismo arba įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą  vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų asmens pajamų. Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą arba nuomojamo būsto gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyrių, kurie konsultuos ir priims prašymą-paraišką bei reikiamus dokumentus, jeigu pareiškėjas turės teisę gauti paramą. Iš karto atsakyti, kam ir kiek bus kompensuojama už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį, yra sudėtinga. Kiekvienas atvejis yra individualus. Ar žmogui bus suteikta ši parama, priklauso nuo daugelio veiksnių: šeimos sudėties, buto ar namo ploto, turimo turto, pajamų. Būsto šildymo išlaidų kompensacijų dydis taip pat priklauso nuo valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio, oro temperatūros ir šildymui sunaudojamos energijos ar kuro rūšies bei jo kainos. Šiuo metu VRP yra 102 Eur, nuo 2018 m. sausio 1 d.  – 122 Eur. Šį šildymo sezoną kompensacijas už būsto šildymą gali gauti šeimos ar vieni gyvenantys asmenys, kurių išlaidos šildymui, nepriklausomai nuo šildymo būdo, siekia daugiau nei 10 proc. jų pajamų.
   Gyventojai, norintys sužinoti, kokią būsto šildymo kompensaciją jie gali gauti, tai galės padaryti internetu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė skaičiuoklę. Prašymo-paraiškos formą piniginei socialinei paramai gauti galima užpildyti bei pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. Šioje svetainėje yra įdiegti mokomieji videofilmai su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos). 
   Internetinė skaičiuoklė yra preliminari. Prieš eidami prašyti kompensacijų, žmonės turėtų žinoti, jog bus vertinamos ne tik pajamos, bet ir jų turimas turtas. Jeigu turto vertė viršija įstatymo numatytus normatyvus, žmogus pretenduoti į kompensacijas negali. Prašymai – paraiškos priimami Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Neringa, Taikos g. 2, I a. 8 kab., telefonas pasiteirauti (8 469 52394).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ SĄRAŠO SUDARYMO

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V13-650 buvo patvirtintas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ partnerių sąrašas:

 1. VŠĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Gauta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiška

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), Neringos savivaldybės administracija informuoja, kad buvo gauta viena paraiška Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2018 m. konkursui.

Paraišką pateikė Neringos miesto neįgaliųjų draugija.PRIIMAMI BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRAŠYMAI

 

           Informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau – Socialinės paramos skyrius) nuo 2017 m. kovo 15 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai (vadovaujamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-460 patvirtinto Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2016-2018 metais tvarkos aprašo 28 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V13-140 „Dėl termino nustatymo“).

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis. Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti Neringos savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

           1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; 

           2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; 

           3. kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Pareiškėjas prašymą pateikia Socialinės paramos skyriui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

4. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

5. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

 

Dėl būsto pritaikymo kreiptis: Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Taikos g. 2 Neringa. I a. 8 kab.

Telefonas pasiteirauti: 8 469 52 394


SKELBIAMAS SOCIALINIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSAS 2017 METAMS

 

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą 2017 metams ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, kurie teikia socialinės reabilitacijos ir socialines paslaugas, skirtas Neringos savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenis, vaikams bei jaunimui integruotis į visuomenę.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

 1. skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
 2. skirti mažinti senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį, didinti jų aktyvumą;
 3. padeda pritraukti jaunų žmonių, kurie patiria atskirtį savo socialinėje aplinkoje;
 4. padeda įtraukti niekur nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių. Ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių per mėnesį;
 5. gerina socialinės atskirties grupių integraciją;
 6. tolygiai plėtoja socialines paslaugas Neringos savivaldybėje; 
 7. turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.

 

Projektų paraiškos priimamos nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. 15.45 val. adresu Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2 Neringa.

Išsami informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje I a. 8 kab. (Taikos g. 2 Neringa), tel. 8 469 52394.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos ir projekto vadovų, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

 

 Neringos savivaldybės socialinių projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašas

Keičiama išmokų vaikams tvarka

   Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimus, kurie įsigaliojo  nuo 2017 m. sausio 1 d. Pakeistomis Įstatymo nuostatomis, sudaromos sąlygos, kad išmoką vaikui gautų daugiau vaikų ir būtų pagerinta šeimų, auginančių vaikus, finansinė padėtis.

   Nuo sausio 1 dienos išmokos vaikui mokėjimas bus pratęstas vaikams nuo 7 iki 18 metų, kai šeimoje auga ir (ar) globojami vienas ar du vaikai ir kai šeimos gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 153 Eur vienam asmeniui per mėnesį (1,5 VRP).

   Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo iki 18 metų išmoka vaikui bus skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

   Išmokos vaikui dydžiai nesikeičia:  nuo gimimo dienos iki 2 metų –  28,50 Eur (0,75 BSI), nuo 2 metų iki 18 metų – 15,2 Eur (0,4 BSI dydžio).  

   Vienkartinė išmoka vaikui bus skiriama ir tuomet, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.

   Taip pat įtvirtintos dvi naujos išmokų rūšys:  išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Šių išmokų tikslas – užtikrinti valstybės paramą vaikus auginantiems jauniems besimokantiems  asmenims, neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir kompensuoti dėl vaikų gimimo ir auginimo vaiko tėvų negautas pragyvenimo pajamas.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai bus mokama auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 152 Eur ( 4 BSI)  per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieni metai. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

   Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui mokama, kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų. Vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama 152 Eur  (4 BSI) per mėn. ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 152 Eur  (4 BSI).

Dėl išmokų skyrimo vienas iš vaiko (vaikų) tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) gali kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Išmokos gali būti grąžinamos už 12 mėnesių, todėl asmenys, nespėję pateikti prašymo sausio mėnesį, išmokų nepraras ir tada, jei prašymą pateiks per visus 2017 metus, jiems išmokos bus išmokėtos nuo 2017 m. sausio 1 d. arba nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.       

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 469 52394


Priimami prašymai dėl kompensacijų

Informuojame, kad vadovaujantis LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas), priimami prašymai dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo.  

Atkreipiame dėmesį, kad teisę į kompensaciją turi gyvenamąją vietą būste deklaravę  ir būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu jų turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei atitinka  Įstatymo nustatytus reikalavimus.

Išsami informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje I a. 8 kab. (Taikos g. 2 Neringa), tel. 8 469 52394.

 

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

 

Artėjant naujiems mokslo metams, Neringos gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo kitos dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.

Teisę į socialinę paramą mokiniai turi, jeigu šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153,00 Eur).

Kitais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo atveju, netekus maitintojo, kai vienas iš tėvų augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys ar vienas iš jų yra neįgalus), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai. (204,00 Eur.)

Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 1,5 BSI (57,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama.

Gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. (Taikos g. 2 Neringa, 8 kab.).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8469 52394


Informacija globėjams, įtėviams, šeimynoms ar besirengiantiems ir norintiems jais tapti

2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos seimas priėmė Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 18 straipsnio pakeitimo įstatymą (2015-12-15 Nr.XII-2193) (toliau – Įstatymas).

Minėto Įstatymo 18 straipsnis papildomas 9 dalimi, kurioje pažymima, kad vaikus globojančiai šeimai, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims kiekvienoje savivaldybėje turi būti nuolat teikiama socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba, užtikrinant jų prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą.

Norint sužinoti Neringos savivaldybėje vaikus globojančių šeimų bei norinčių tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais ir šeimynų dalyviais asmenų poreikį, kuriems reikia (-ės) socialinių darbuotojų ar kitų specialistų pagalbos, prašome iki š. m. gegužės 16 d. informuoti Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos arba Vaikų teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyriaus specialistus (Taikos g. 2 Neringa, 8 ar 11 kab.).

Išsami informacija teikiama telefonais: 8469 52394, 8469 51153.

 

SKELBIAMAS SOCIALINIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSAS 2016 METAMS

 

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą 2016 metams ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, kurie teikia socialinės reabilitacijos ir socialines paslaugas, skirtas Neringos savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenis, vaikams bei jaunimui integruotis į visuomenę.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

 1. skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
 2. skirti mažinti senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį, didinti jų aktyvumą;
 3. padeda pritraukti jaunų žmonių, kurie patiria atskirtį savo socialinėje aplinkoje;
 4. padeda įtraukti niekur nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių. Ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių per mėnesį;
 5. gerina socialinės atskirties grupių integraciją;
 6. tolygiai plėtoja socialines paslaugas Neringos savivaldybėje; 
 7. turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.

 

Projektų paraiškos priimamos nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2015 m. balandžio 1 d. 15.45 val. adresu Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2 Neringa.

Išsami informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje I a. 8 kab. (Taikos g. 2 Neringa), tel. 8 469 52394.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos ir projekto vadovų, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Paraiškos forma gauti finansavimą iš Neringos socialinių projektų dalinio finansavimo lėšų

 

PRIIMAMI BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRAŠYMAI

 

              Informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau – Socialinės paramos skyrius) nuo 2016 m. vasario 17 d. iki birželio 1 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai (vadovaujamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-460 patvirtinto Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2016-2018 metais tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 28 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V13-79 „Dėl termino nustatymo“).

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis. Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti Neringos savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

           1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; 

           2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; 

           3. kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Pareiškėjas prašymą pateikia Socialinės paramos skyriui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

4. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

5. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

 

Dėl būsto pritaikymo kreiptis: Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Taikos g. 2 Neringa. I a. 8 kab.

Telefonas pasiteirauti: 8 469 52 394


Interneto svetainėje www. spis. lt galima pateikti prašymus socialinei paramai gauti

 

Primename, jog nuo 2014 m. veikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS), veikianti pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir visų šalies savivaldybių.

 

Elektroninė SPIS sistema skirta bet kuriam gyventojui, kuris, taupydamas laiką, prašymą gauti socialinę paramą nori pateikti internetu. Elektroninėmis viešosiomis paslaugomis patogu naudotis bet kur, kur yra prieiga prie interneto, pildant elektroninį prašymą dalis privalomos informacijos užpildoma automatiškai, skaidresnis socialinės paramos teikimo procesas, taip pat galima peržiūrėti anksčiau teiktų elektroninių prašymų istoriją. Asmuo turi prisijungti interneto svetainėje www.spis.lt pagal Gyventojų sritį, pasirinkti socialinės paramos rūšį, dėl kurios teiks prašymą, arba peržiūrėti sistemos siūlomą automatiškai suformuotą el. prašymą. Atsivėrusioje prašymo formoje įvesti reikiamus duomenis, užpildytą prašymą pateikti savivaldybei pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia šias montre rolex replique elektronines viešąsias paslaugas,  užpildant prašymus dėl socialinės paramos:

-skirti socialinę pašalpą (teikiant prašymą pakartotinai, jeigu nesikeitė duomenys);

 -skirti būsto šildymo išlaidų, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (teikiant prašymą pakartotinai, jeigu nesikeitė duomenys);

 -skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui;

 -skirti išmoką vaikui; -skirti globos (rūpybos) išmoką; -skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai; -skirti laidojimo pašalpą; -skirti pensiją daugiavaikei motinai;

 -skirti šalpos našlaičio pensiją;

 -skirti šalpos pensiją neįgaliojo slaugytojui;

 -skirti šalpos pensiją neįgaliajam;

-skirti šalpos pensiją sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui;

-skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją;

-skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;

-skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai;

-skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui;

-skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui;

-skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems;

-skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų;

-skirti nemokamą maitinimą mokiniams;

-skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti;

 -nustatyti specialiųjų poreikių lygį;

-išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos  amžių.

Neringos savivaldybės gyventojams išsamesnė informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 8 kab., Taikos g. 2, Neringa, arba telefonu (8 469) 52394

Naujovės socialinės paramos srityje

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai. Mokiniams, pagal Įstatymą turintiems teisę gauti socialinę paramą mokiniams, sekantiems 2016/2017 mokslo metams 25 procentais padidintas mokinio reikmenims įsigyti skiriamų lėšų dydis nuo 45,6 iki 57 eurų (nuo 1,2 iki 1,5 BSI) dydžio.

Taip pat įsigaliojo ir kiti šio Įstatymo pakeitimai: - nustatytas laikotarpis, per kurį pareiškėjas turėtų pateikti trūkstamus dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti (1 arba 2 mėnesiai, priklausomai nuo šeimos pajamų skaičiavimo); - patikslintas paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo laikotarpis ir nustatyta, kad parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metais, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 15 dienos (iki šiol buvo iki spalio 20 d.).

 

 Neringos savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

 
 
 

Informuojame, kad jau priimami Neringos gyventojų prašymai bei reikalingi dokumentai dėl būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų. Prašymai priimami Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje ( Taikos g. 2, 8 kab. I a. tel.nr. (8 469) 52 394). Prašymus dėl kompensacijų galima teikti ir elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt.

 

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursą 2016 metams

 

 

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-516 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia teikti paraiškas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursui.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau kaip metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Neringos savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 15 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

 

Paraiškos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti priimamos Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab.). Telefonas pasiteirauti (8 469) 52 394, kontaktinis asmuo – vedėja Audronė Tribulaitė.

 

Organizacija pateikia užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą (originalą) ir priedus bei elektronines paraiškos ir priedų versijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad organizacija gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

Visą informaciją galite rasti: http://www.ndt.lt/patvirtinta-nauja-socialines-reabilitacijos-paslaugu-neigaliesiems-bendruomeneje-projektu-finansavimo-tvarkos-apraso-redakcija/

 

 

Dėl valstybės paramos būstui įsigyti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartį su AB „Swedbank“ banku, kuris 2014 metais teikia valstybės remiamus būsto kreditus šeimoms ar asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybėms paskirstytas bendras 2 mln. 190 tūkst. litų limitas.

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę į teikiamą lengvatą turi visišką civilinį veiksnumą įgiję šeimos ar asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jei jų turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių: asmens be šeimos grynosios metų pajamos neturi viršyti 27 tūkst. 500 litų, o turtas – 40 tūkst. 300 litų, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos ir turtas neturi viršyti atitinkamai 38 tūkst. 500 litų ir 81 tūkst. 900 litų, keturių ir penkių asmenų šeimos - 46 tūkst. 200 litų ir 109 tūkst. 200 litų, šešių ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui pajamos neturi viršyti 7920 litų, o turtas vienam asmeniui – 26000 litų.

Subsidiją būsto kredito daliai padengti galės gauti buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai; šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų (įvaikių); asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Šioms grupėms valstybė padengs 20 proc. suteikto kredito.

Subsidiją kredito daliai padengti taip pat galės gauti jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs. Jiems valstybė padengs 10 proc. suteikto kredito.

Kiti asmenys, nepatenkantys į jau paminėtas grupes, tačiau atitinkantys įstatyme nurodytas sąlygas, galės pasinaudoti būsto kredito draudimo įmokų lengvata, o įgiję teisę į subsidiją, galės gauti subsidiją kredito likučiui padengti.

Kur kreiptis Neringos miesto gyventojams, siekiantiems lengvatinio kredito? Norint išsiaiškinti galimybes ir sąlygas lengvatiniams kreditams gauti – į „Swedbank“ savitarnos centrą Naglių g. 31A, ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 15.00 val., taip pat į uostamiestyje veikiančius AB „Swedbank“ banko filialus, skyrius, kurie šiais metais teikia valstybės remiamus būsto kreditus.

Norint gauti pažymas apie gyventojų teisę į valstybės paramą būstui įsigyti - į Neringos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. (Taikos g. 2, Neringa, 8 kab., tel. (8 469) 52 394).

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, nuo 2014 m. birželio 1 d. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo, socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
1) kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių - socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų;
2) kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių - socialinės pašalpos dydis mažinamas 30 procentų;
3) kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių - socialinės pašalpos dydis mažinamas 40 procentų;
4) kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių - socialinės pašalpos dydis mažinamas 50 procentų;
5) gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių, socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos), arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.
Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpis skaičiuojamas nuo 2013 m. birželio 1 d.
Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu asmenys dirbo (taip pat savarankiškai dirbo) 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo.

Neringos savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia konkursą socialinių paslaugų plėtros programos projektams finansuoti

 

Neringos savivaldybės administracija, vykdydama Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-44 patvirtintą Neringos savivaldybės socialinių paslaugų plėtros programą, kviečia viešuosius juridinius asmenis teikti paraiškas, gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

 • skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
 • mažina skurdą bendruomenėje;
 • gerina socialinės atskirties grupių integraciją;
 • skirti vaikų iš probleminių šeimų poreikiams tenkinti;
 • tolygiai plėtoja socialines paslaugas Neringos savivaldybėje; 
 • turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Projektų paraiškos priimamos iki 2014 m. balandžio 30 d. 17.00 val. adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93121, Neringa, (ant voko turi būti užrašyta – „Socialinių paslaugų plėtros programos konkursui“) arba tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją.

Kilus klausimams skambinkite tel.: (8 469) 52 394 ar rašykite el. paštu: audrone.tribulaite@neringa.lt

1. Paraiška

2. Sutartis

3.Detali išlaidų sąmata (30.0 kb )

4.Projekto įgyvendinimo ataskaita

5. Socialinių paslaugų plėtros finansavimo tvarka

Gyventojai prašymus dėl socialinės paramos gali teikti elektroniniu būdu

 

Jau veikia elektroninė Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) Interneto svetainėje www.spis.lt  gyventojai gali teikti prašymus dėl socialinės paramos paslaugų, t.y. internetu galima užpildyti ir pateikti prašymų formas dėl išmokų vaikams, socialinės pašalpos, įvairių šalpos pensijų, mokinių nemokamo maitinimo ir kt. išmokų gavimo bei specialiųjų poreikių nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo.

Asmenys elektroniniu būdu pateikti prašymus gali tik savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai. Pildant elektroninį prašymą dalis privalomos informacijos užpildoma automatizuotu būdu – jei bus nesutapimų su turimais duomenimis, teikėjas gaus pranešimą, kad reikia patikslinti prašymą.

Asmenys taip pat gali stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, peržiūrėti informacinį lapelį, kuriame bus nurodyti dokumentai, kuriuos per nurodytą laikotarpį reikės pateikti Socialinės paramos skyriui, gauti informaciją apie paramos suteikimą.

Prieš pradedant naudotis sistema, galima susipažinti su Naudotojo instrukcijomis.

Galimi trys prisijungimo būdai:
1) per banką,
2) naudojant elektroninį parašą,
3) su asmens tapatybės kortele (reikalingas kortelių skaitytuvas ir pin kodas, kuris išduodamas išsiimant asmens tapatybės kortelę).

                  Socialinės paramos skyriaus informacija

 

DĖL TEISĖS MOTINOMS, UŽAUGINUSIOMS 5 IR DAUGIAU VAIKŲ, GAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĘ PENSIJĄ

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją gali gauti motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios), išauginusios iki 8 metų ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų. Iki šiol teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją turėjo motinos, išauginusios 7 ir daugiau vaikų. Šios motinos turi būti sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba joms turi būti pripažintas 60 proc. ir daugiau netektas darbingumo lygis (ar iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintos I ar II grupės invalidėmis). Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio (šiuo metu 400 Lt). 

Neringos savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaruojančios motinos (ar jų įgalioti asmenys) dėl šios pensijos gali kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, 8 kab.).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 469) 52394

  Besikreipiantis asmuo turi pateikti prašymą bei:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (invalidumo pažymėjimą, išduotą iki2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos), jei motina nėra sulaukusi senatvės pensijos amžiaus;
 • visų vaikų charakteristikas, išduotas mokymo įstaigų arba darbdavių, jeigu nedirba ir nesimoko – organizacijų (DNSB bendrojo naudojimo objektų valdytojų, religinių bendruomenių (bendrijų) ar kitų nevyriausybinių ir (ar) bendruomeninių organizacijų), gyvenamosios vietovės bendruomenių atstovų (seniūnaičių). Vaikų charakteristikos turi būti išduodamos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 • vaikų gimimo liudijimus;
 • mirusių vaikų mirties liudijimus;
 • dokumentus, įrodančius daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, jeigu pavardė buvo pakeista.

 Teikimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją ir visus reikalingus dokumentus Savivaldybės administracija pateikia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Jeigu komisija nutaria skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, ši skiriama nuo kito mėnesio pirmos dienos ir mokama už praeitą mėnesį.

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-26 08:21:00
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.