NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Vidaus tvarkos taisyklės

Neringos savivaldybės administracijos
    direktoriaus 2012 m. gruodžio 28  d.
    įsakymo Nr. V13-647
    priedas Nr. 1

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Neringos savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Neringos savivaldybės administracijos (toliau vadinama - Administracija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama - valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
    2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Administracijos nuostatais, Neringos savivaldybės tarybos sprendimais, Neringos savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis.
3. Taisyklių tikslas – užtikrinti geresnį Administracijos darbo organizavimą, racionalų darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę, tokiu būdu didinant visuomenės pasitikėjimą Administracija  ir Administracijos darbuotojais.
    4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
    5. Administracija savo veikloje vadovaujasi šiais demokratinio valstybės administravimo principais: įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno langelio“.
    6. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais.
    7. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

    8. Darbo laikas Administracijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) (jų aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593) (jų aktualia redakcija).
    9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Administracijoje nustatyto darbo laiko režimo. Administracijos darbo laikas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.
    10. Administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus kasininkams ir Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesiams kiekvieną mėnesį sudaromas darbo grafikas.
11. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) (jų aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 (jų aktualia redakcija).
12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams papildomos ir specialios pertraukos, įskaitomos į darbo laiką, nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 160 “Dėl papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 14-559) (jų aktualia redakcija).
13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Administraciją tarnybos ar darbo (toliau vadinama - darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, ne ilgiau nei pusei darbo dienos (4 darbo val.), valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą, o išvykdami visai darbo dienai, esant rimtoms ir pateisinančioms priežastims, gauti tiesioginio vadovo sutikimą ir Administracijos direktoriaus arba pavaduotojo(-ų) (toliau vadinama – Administracijos vadovybė)  leidimą.
    14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo į darbą atvykti laiku, o negalintys atvykti laiku arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą arba valstybės tarnautoją, atsakingą už personalo valdymą, ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
15. Darbai, kuriuos valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirba pasibaigus darbo dienai vykdydamas tiesiogines darbo funkcijas (savo iniciatyva), nelaikomi viršvalandiniais darbais.
16. Savivaldybės administracijos  valstybės tarnautojų atostogų trukmę nustato valstybės tarnybos įstatymas, o darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį –  Darbo kodeksas.
17. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo eilę (grafiką), kuri nustatoma šalių susitarimu. Atostogos suteikiamos administracijos direktoriaus įsakymu pagal iš anksto pateiktą prašymą dėl konkretaus darbuotojo (darbuotojų) atostogų,  nepaisant to, kad atostogos suteikiamos pagal įsakymu patvirtintą grafiką. Jei Valstybės tarnautojas ar darbuotojas pateikia prašymą kasmetinėms atostogoms tam laikotarpiui, kuris numatytas pagal patvirtintą grafiką, administracijos direktorius turi pareigą tokį prašymą tenkinti. Valstybės tarnautojo  ar darbuotojo pageidavimu, susitarus su darbdaviu, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos pagal prašymą kitu laiku, nei pagal patvirtintą grafiką.
18. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, norintys išeiti kasmetinių atostogų pagal prašymą, pateikia administracijos direktoriui tiesioginio vadovo vizuotą prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo.
19. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, nemokamos atostogos Darbo kodekso 184 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais suteikiamos administracijos direktoriaus įsakymu. Kitais atvejais darbuotojui  nemokamos atostogos dėl šeimyninių ar kitokių aplinkybių gali būti suteikiamos administracijos direktoriaus įsakymu tik tuo atveju, jei dėl to nenukentės Administracijos interesai.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

    20. Administracijoje asmenų prašymai nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779) (jų aktualia redakcija).
    21. Draudžiama rūkyti Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu
Nr. T1-212 „Dėl nerūkymo zonų Neringos savivaldybės teritorijoje patvirtinimo“ patvirtintose nerūkymo zonose ir tarnybinėse transporto priemonėse. Rūkyti leidžiama ženklais pažymėtose ir nuorodomis nurodytose rūkymo vietose, kurios įrengiamos Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu.
    22. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems (girtiems) ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo narkotinių ar toksinių medžiagų faktas nustatomas Civilinio proceso kodekso 177 str. 2 ir 3 dalyse nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Neblaivus ar apsvaigęs nuo toksinių ar narkotinių medžiagų valstybės tarnautojas ar darbuotojas nušalinamas tą dieną nuo darbo ir nemokamas darbo užmokestis.
    23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
    24. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kitaip.
    25. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant, valstybės tarnautojai ir darbuotojai palikdami tuščias savo darbo patalpas, privalo jas užrakinti.
    26. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
    27. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius, saugoti jiems priskirtas materialines vertybes ir atsakyti už jų sugadinimą ar dingimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
    28. Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
 29. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama naudoti tarnybinio telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ne darbo tikslams: teikti ir gauti reklamai, asmeninio verslo paslaugoms, kitai informacijai, nesusijusiai su darbu tikslais.
    30. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
    31. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik Administracijos Informacinių technologijų plėtros skyrius.
32. Valstybės tarnautojams pažymėjimai išduodami vadovaujantis  Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių (Žin., 2008, Nr. 1-25) (jų aktualia redakcija) nustatyta tvarka.  
33. Darbuotojams darbo pažymėjimai išduodami vadovaujantis Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarka (Žin., 2003, Nr. 40-1822) (jų aktualia redakcija). Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja neterminuotai.  
    34. Administracijos valstybės tarnautojai valstybės tarnautojo pažymėjimą, o darbuotojai darbo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje, o darbo metu, nesant darbo vietoje, nešiotis su savimi.
    35. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, privalo atsiskaityti administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka už jiems pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes.
    36. Į Administracijos patalpas draudžiama įsileisti prekeivius, norinčius reklamuoti įvairias prekes ir jas parduoti.

IV. TARNYBINIO TRANSPORTO IR TARNYBINIŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

    37. Tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ (Žin., 1998, Nr. 103-2838; 2003, Nr. 121-5486; 2007, Nr.15-554; 2009, Nr. 69-2796) (jų aktualia redakcija)  nustatyta tvarka ir Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T1-181 „Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.
38. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami 2009 m. birželio 10 d. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-231 „Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V13-76 „Dėl limitų dydžių atitinkamoms pareigybėms sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  nustatyta tvarka.

V. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

    39. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje bei užsienio valstybėse vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555) (jų aktualia redakcija) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
    40. Komandiruotė Lietuvos Respublikoje ir užsienyje įforminama Administracijos direktoriaus įsakymu. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas administracijos direktoriaus (administracijos direktoriaus pavaduotojo) rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas. Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę darbuotojui nemokami.
    41. Komandiruočių ataskaitos, išskyrus su skundų nagrinėjimu ar patikrinimais susijusias komandiruotes, parengiamos ir pateikiamos Administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo sugrįžimo į darbą dienos. Dokumentai, gauti ir (ar) svarstyti komandiruotėse, išskyrus finansinius, pridedami prie komandiruočių ataskaitų.
    42. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

VI. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

    43. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - švari, dalykinio stiliaus.
    44. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti laisvojo dalykinio stiliaus drabužius.

VII. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ  TEISĖS

45. Administracijos darbuotojai turi teisę:
45.1. į saugias ir sveikas darbo sąlygas;
45.2. reikalauti, kad jo darbo vieta būtų įrengta laikantis darbo saugos ir sveikatos reikalavimų;
45.3. gauti iš tiesioginio vadovo ir kitų Administracijos darbuotojų informaciją, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;
45.4. atsisakyti atlikti užduotis ir pavedimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams, apie tai raštu pranešant Administracijos direktoriui;
45.5. į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose (taikoma valstybės tarnautojams) ir į Lietuvos Respublikos darbo kodekse bei kituose darbo teisinius santykius reglamentuojančiuose aktuose numatytas atostogas, socialines, profesines bei kitas garantijas.
45.6. atsisakyti vykdyti pavedimus, suformuluotus kitų skyrių darbuotojų, jei pavedimas nėra raštu suderintas su pavedimo vykdytoju.

VIII. DARBO ETIKA

    47. Darbo etika - tai darbo santykiai, grindžiami Administracijos vadovybės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų sąžiningumu, abipuse pagarba ir įpareigojantys:
    47.1. Administracijos vadovybę valstybės tarnautojams ir darbuotojams sudaryti tinkamas darbo sąlygas, skatinti bendradarbiavimą ir pagarbą kolektyve, padėti, jei šiems nesiseka darbe;
    47.2. valstybės tarnautojus ir darbuotojus pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir interesantais, būti paslaugiems, laikytis bendrų švaros ir higienos reikalavimų, padėti bendradarbiams, jei šiems nesiseka darbe, neplatinti konfidencialios informacijos.
    48. Valstybės tarnautojai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2656) (jų aktualia redakcija).

IX. ELGESIO REIKALAVIMAI

    49. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją.
    50. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai, būti tolerantiški, paslaugūs ir mandagūs vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
    51. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
    52. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
 53. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo informuoti tiesioginį vadovą ar Administracijos vadovybę apie atvejį, kuris gali būti susijęs su korupcija, sukčiavimu, siekimu asmeninės naudos ar mėginimu atlikti neteisėtus veiksmus.

X. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

    54. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį – penkioliktą mėnesio dieną ir paskutinę mėnesio dieną. Jei darbo užmokesčio mokėjimo diena sutampa su nedarbo diena, darbo užmokestis sumokamas paskutinę darbo dieną prieš atitinkamą nedarbo dieną.
55. Administracijos darbuotojai pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo gauti avanso dydį bei nurodo banko sąskaitos numerį, į kurį pageidauja, kad būtų pervedamas jo darbo užmokestis.
56. Kai dėl Administracijos kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis, kartu su darbo užmokesčiu darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.

    
XI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

    57. Administracijos valstybės tarnautojai skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
    58. Valstybės tarnautojams gali būti skiriamos vienkartinės piniginės išmokos Administracijos direktoriaus įsakymu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 74-3166; 2006, Nr. 70-2572) (jų aktualia redakcija).
    59. Administracijos darbuotojai skatinami darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    60. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
    61. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    62. Šios Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos ir yra privalomos visiems Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
    63.  Visi Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai ir atsako už jų laikymąsi.
    64. Šios Taisyklės skelbiamos Neringos savivaldybės interneto svetainėje  www.neringa.lt.



Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 15:37:51
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.