NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Bendrojo naudojimo objektų administravimas

 

Bendrijų, jungtinės veiklos sutarties dalyvių ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų administratorių dėmesiui

 

Nuo gegužės 1 d. visų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai privalo kaupti lėšas namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Valdytojas (bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo ar bendrojo naudojimo objektų administratorius) banke ar kitoje kredito įstaigoje atidaro atskirą patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Kaupiamosios įmokos tarifas nustatomas pagal ilgalaikį (dvejų ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą ir tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu. Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas minimalus Vyriausybės nustatytas tarifas (daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m, - 0,05 Eur/kv.m/mėn., daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau, - 0,03 Eur/kv.m/mėn.).   

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į savivaldybės administraciją (Taikos g. 2, 17 kab.), tel. 52856, el. paštu administracija@neringa.lt

 

INFORMACIJA APIE BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Neringos  savivaldybės administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama)

Šiuos dokumentus galima teikti tiesiogiai Savivaldybės administracijai (17 kabinetas) arba siųsti paštu (Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, LT-93121 Neringa) ar elektroniniu paštu administracija@neringa.lt

Prašome atkreipti dėmesį į Aprašo 11.3 punkto nuostatą.

Teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

1. LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. T1-79 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 469) 52 856.

 

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS NERINGOJE, SĄRAŠAS


 

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas ir pavardė arba pavadinimas

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje

Asmens nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2 be PVM

Kita papildoma informacija

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000 m2 iki 3000 m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3000 m2

1

2

3

4

UAB „Mano būstas Baltija“

(Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V13-367)

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros ir/arba jos organizavimo srityje nuo 1992 m.

Administruoja 129 namus, kurių bendras naudingas plotas 254227,54 kv.m.

0,05

0,05

0,04

Įmonė yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja.

Įmonė priklauso UAB „Mano būstas LT“ įmonių grupei, savo veikloje  taiko „Mano būstas“ standartą. Skambučių centras ir avarinė tarnyba veikia 24 val. per parą, 7 d. per savaitę.

Apdrausta administratoriaus veikla civilinės atsakomybės draudimu 289620 Eur. Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą pratęsti kiekvienais metais ne blogesnėmis sąlygomis.

MB „Evenika“

(Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V13-150)

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros ir/arba jos organizavimo srityje nuo 2016 m.

Administruoja 4 pastatus, kurių plotas 5379 kv.m

0,05

0,05

0,04

Įmonė nėra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja.
Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu.

 UAB „Bonus Admin ir Co“

(Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:

2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. V13-608,            2021 m. birželio 15 d.  Nr. V13-311)

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros ir/arba jos organizavimo srityje nuo 2012 m.
Administruoja 36 pastatus, kurių plotas 504326 kv.m (iš jų 10 daugiabučių, 26 komercinės paskirties pastatai)

0,03

0,03

0,03

Įmonė yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja.

Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu.

UAB „Civinity namai Klaipėda(Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2018 m. liepos 19 d.  Nr. V13-411, 2021 m. liepos 16 d. Nr. V13-393)


Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros ir/arba jos organizavimo srityje nuo 1991 m.
Administruoja 250 pastatų, kurių plotas 231754 kv.m

0,05

0,05

0,04

Įmonė yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja.
Apdrausta administratoriaus veikla civilinės atsakomybės draudimu 100000 Eur. Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu.

UAB „Green Admin“
(Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V13-32)

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros ir/arba jos organizavimo srityje nuo 2007 m.
Administruoja 37 pastatus, kurių plotas 38363,54 kv. m

0,05

0,05

0,04

Įmonė yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja.
Apdrausta administratoriaus veikla civilinės atsakomybės draudimu 28962 Eur. Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu.

 

Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administratoriaus pasirinkimo 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17 punktu,  Neringos savivaldybės administracija vykdo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką ir skyrimą.

Pranešimai apie skelbiamus susirinkimus

Pranešimai apie skelbiamus pakartotinius susirinkimus

Susirinkimų protokolai

Pranešimai apie skelbiamus balsavimus raštu

Pranešimai apie skelbiamus pakartotinius balsavimus raštu

Balsavimo raštu protokolai

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimoPaskutinis atnaujinimas: 2021-08-02 08:48:22

                 Stiliaus vadovas 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
montre rolex replique rolex repliques montres