mobile menu toggle Pradžia

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos privalo deklaruoti šie asmenys:
1. išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
3. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.
Nepilnamečių vaikų išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai).
Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijoje turi nurodyti asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis - vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima asmeniškai atvykus į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą deklaraciją galima siųsti registuotu paštu arba išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoti elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą arba Elektroninių valdžios vartų portalą.

Paslaugos užsakymas per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą.
Paslaugos užsakymo naudojimosi instrukcija.

Paslaugos užsakymas per Elektroninius valdžios vartų portalą. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos deklaracija.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos Sąjungos piliečiui - pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ne Europos Sąjungos piliečiui ir asmeniui be pilietybės - leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).

Deklaruojant nepilnamečio vaiko išvykimą iš Lietuvos - galiojantis nepilnamečio vaiko pasas arba asmens tapatybės kortelė. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar asmens tapatybės kortelė.

Kai asmens išvykimą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas - globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinantys dokumentai ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Prašymo forma

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija

Paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
tel. +370 469 52368, el. p. edita.vaiciuniene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Neringos savivaldybės administracijos direktoriui (Taikos g. 2, 93123 Neringa) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsakymas (sprendimas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92234 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena.
(dėl techninių problemų per 3 darbo dienas)

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo"