mobile menu toggle Pradžia

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai įgyję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie nėra Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, ir kuriems išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams, prievalo deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos.
Nepilnamečių vaikų turintis asmuo privalo pateikti kartu su juo išvykstančių vaikų deklaracijas. Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, išvykimo deklaracijoje turi nurodyti asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, giminystės ryšį su vaikais, adresą.

Paslauga teikiama Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, užpildytą ir pasirašytą deklaraciją galima siųsti registuotu paštu ar elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą priesijungus per VĮ Registrų centro savitarną arba Elektroninių valdžios vartų portalą.

Paslaugos užsakymas per VĮ Registrų centro savitarną
Paslaugos užsakymo naudojimosi instrukcija

Paslaugos užsakymas per Elektroninius valdžios vartų portalą 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija.

Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, kai išvykimą deklaruoja Lietuvos Respublikos pilietis.

Teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis pažymėjimas, kai išvykimą deklaruoja Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, įgijęs teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimas laikinai gyventi šalyje kortelė ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimas gyventi šalyje kortelė, kai išvykimą deklaruoja užsienio valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, pilietis ar asmuo be pilietybės.

Jei nepilnamečio vaiko išvykimą deklaruoja vienas iš išsituokusių vaiko tėvų (įtėvių), turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su deklaraciją teikiančiu vaiko tėvu, arba to iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintas rašytinis sutikimas dėl šios deklaracijos pateikimo, o jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta (kai santuoka nutraukta užsienio valstybėje), – dokumentas, kuriuo nutraukta santuoka, arba šių dokumentų nuorašai (kopijos), patvirtinti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų kopijų tvirtinimą, nustatyta tvarka.

Globą (rūpybą) ar atstovavimą neveiksniam asmeniui patvirtinantys dokumentai ar šių dokumentų nuorašai (kopijos), patvirtinti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų kopijų tvirtinimą, nustatyta tvarka, kai išvykimą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos administracijos atstovas.

Prašymo forma

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija

Paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
tel. (+370 469) 52 368, el. p. edita.vaiciuniene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Viešojo administravimo subjekto veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos pačiam viešojo administravimo subjektui arba Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymų nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Regionų administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena.
(dėl techninių problemų per 3 darbo dienas)

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo"