mobile menu toggle Pradžia

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Administracinės paslaugos aprašymas

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.
Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiami:
1. benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
3. asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu - pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
4. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;
5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje;
7. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteikta laikinoji apsauga ir išduotas dokumentas, suteikiantis teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu šie dėl objektyvių priežasčių negali deklaruoti gyvenamosios vietos, iki tol, kol galioja suteiktas laikinosios apsaugos terminas – pagal savivaldybę, kurioje jie faktiškai gyvena.
Išnykus aukščiau nurodytoms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Asmuo laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nuo duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą dienos.

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Deklaravimo įstaiga priima tik Neringos savivaldybės teritorijos gyventojų prašymus, išskyrus asmenų, nurodytų šio aprašymo 3–4 punktuose, prašymus, kurie pateikiami per atitinkamas institucijas.
Dėl paslaugos suteikimo asmuo į deklaravimo įstaigą turi kreiptis tiesiogiai.
Prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia: asmeniškai asmuo, atitinkantis šio aprašymo 1, 2, 5, 6 ar 7 punkto reikalavimus; už nepilnametį - vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai (įtėviai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų (įtėvių), kuris įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra; nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą, atitinkantis šio aprašymo 1 ar 6 punkto reikalavimus; asmens, atitinkančio šio aprašymo 3 punkto reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta, siunčia registruotu paštu gydymo įstaigos administracijos atstovas; asmuo, atitinkantis šio aprašymo 4 punkto reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje faktiškai gyveno, siunčia registruotu paštu su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu, nurodant prašyme bausmės atlikimo pabaigos datą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos Sąjungos piliečiui - pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ne Europos Sąjungos piliečiui ir asmeniui be pilietybės - leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).

Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienietis.

Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę nepilnamečiui užsieniečiui laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir gimimo liudijimas ar gimimo įrašą liudijantis išrašas, kai į apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis užsienietis. Nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis iki 16 metų pateikia gimimo liudijimą ar gimimo įrašą liudijantį išrašą, kai į apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis.

Globą (rūpybą) patvirtinantis dokumentas, kai prašymą įtraukti į apskaitą teikia globėjas (rūpintojas).

Sutartis dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopija, kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, kurie įtraukiami į apskaitą pagal šio aprašymo 6 punktą, deklaravimo įstaigai paprašius, pateikia ekonominius, socialinius ar kitus interesus toje savivaldybėje pagrindžiančius dokumentus.

Prašymo forma

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
tel. (8 469) 52 368, el. p. edita.vaiciuniene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Neringos savivaldybės administracijos direktoriui (Taikos g. 2, 93123 Neringa) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsakymas (sprendimas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92234 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos gyentojų registro įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-12 "Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo"