mobile menu toggle Pradžia

Tarybos narių atlyginimas

Iki 2023 m. liepos mėn. galiojusios Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau - Reglamentas), patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, nuostatos.

Nuo 2023 m. liepos mėn. vadovaujantis Reglamento (2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-166 redakcija) 10.1 papunkčiu, Tarybos nariams už darbą atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Tarybos nariams nustatomas 20 procentų mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas; Tarybos opozicijos lyderiui ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas; Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Jeigu Tarybos narys vienu metu eina kelias pareigas, jam mokamas tas Tarybos nario atlyginimas, kurio nustatytas dydis yra didesnis.

Reglamento 10.2 papunktyje nurodyta, kad Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo ir Tarybos nario pareigas atlikti neatlygintinai (visuomeniniais pagrindais).

Reglamento 10.3 papunktyje nustatyta, kad Tarybos nario atlyginimas mažinamas Reglamente nustatyta tvarka proporcingai Tarybos nario praleistų to mėnesio Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys Tarybos narys yra, posėdžių skaičiui. Atlyginimo mažinimas (procentais) skaičiuojamas pagal formulę:

M= Pp/Pv*100;
M – mažinimo dydis procentine išraiška;
Pp – praleistų posėdžių skaičius;
Pv – to mėnesio vykusių posėdžių skaičius.

Vadovaujantis Reglamento (2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-166 redakcija) 10.4 papunkčiu pasibaigus kiekvieniems kalendoriams metams, informacija apie Tarybos nariams išmokėtą atlyginimą paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat skelbiami duomenys apie Tarybos narius, atsisakiusius atlyginimo ir pareigas atliekančius neatlygintinai.

Įsigaliojus Reglamento  (2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-10 redakcija) pakeitimams informacija apie Tarybos nariams išmokėtą atlyginimą skelbiama kas mėnesį:

TARYBOS NARIŲ DARBAS KOMITETUOSE, KOMISIJOSE (TARYBOSE, DARBO GRUPĖSE) IR SAVIVALDYBĖS ASTOVAVIMAS KITOSE INSTITUCIJOSE

Tarybos narių darbo užmokestis už 2024 m. gegužės mėn.
Tarybos narių darbo užmokestis už 2024 m. balandžio mėn.
Tarybos narių darbo užmokestis už 2024 m. kovo mėn.
Tarybos narių darbo užmokestis už 2024 m. vasario mėn.
Tarybos narių darbo užmokestis už 2024 m. sausio mėn.
Tarybos narių darbo užmokestis (2023.04.28-2023.12.31)