mobile menu toggle Pradžia

Tarybos narių nusišalinimai

Informacija apie Neringos savivaldybės mero (toliau - meras) pareikštus nusišalinimus ir Neringos savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) narių nepriimtus nusišalinimus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto

2023 m. lapkričio 23 d. Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-39) metu buvo nepriimti komiteto narių: Vaido Venckaus, Ievos Venslauskienės, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, Aušros Mikalauskienės, Lauryno Vainučio, Zigmanto Raudžio, Enesto Zinkevičiaus, Agnės Jenčauskienės nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 5 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo dėl skiriamų lėšų Traybos narių atlyginimams. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. spalio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-11) metu bendru sutarimu buvo nepriimtas Tarybos nario Ernesto Zonkevičiaus sišalinimai nuo 12-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai” reorganizavimo", nes nėra pakankamo pagrindo interesų konfliktui kilti.


2023 m. spalio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-11) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Aušros Mikalauskienės, Vaido Venckaus, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, Ernesto Zinkevičiaus, Sandros Berletaitės, Mato Lasausko, Arvydo Mockaus, Algirdo Kurtinaičio, Zigmanto Raudžio, Lauryno Vainučio, Mindaugo Vaitonio nusišalinimai nuo 11-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. spalio 10 d. mero įgaliojimus vykdantis tarybos narys Arūnas Burkšas nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl rengiamų Neringos savivaldybės tarybos sprendimų projektų teikimo Neringos savivaldybės tarybai dėl viešų ir privačių interesų konflikto (traybos nario ir jo  kontroliuojamos įmonės pateikėprašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo): Nr. TP-RD-281 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo Uždarajai akcinei bendrovei „Nidos stiegė“; Nr. TP-RD-279 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo A. B.“; Nr. TP-RD-277 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo UAB „Nidos kempingas“; Nr. TP-RD-276 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo Uždarajai akcinei bendrovei „Nidos stiegė“.


2023 m. rugsėjo 15 d. meras Darius Jasaitis raštu nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl sprendimo projekto „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. rugsėjo 14 d. meras Darius Jasaitis  nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Neringos savivaldybės nuolaitinės saugaus eismo komisijos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 1 „Dėl a.d.n. prašymo“ ir Nr. 6 „Dėl Vėtrungių g. Neringa eismo ribojimo“ nutarimų įgyvendinimo.


2023 m. rugsėjo 11 d. meras Darius Jasaitis raštu nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 2023 m. rugpjūčio 16 d. rašto Nr. S-82 „Dėl papildomų etatų lopšeliui - darželiui". Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-9) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Aušros Mikalauskienės, Vaido Venckaus, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, Dianos Starkutės-Kriukovės (tik nuo darbotvarkės), Mindaugo Vaitonio, Ernesto Zinkevičiaus, Ievos Venskauskienės, Sandros Berletaitės, Mato Lasausko, Mariaus Malinsko, Arvydo Mockaus, Algirdo Kurtinaičio, Dovydo Mikelio, Arūno Burkšo (tik nuo darbotvarkės), Zigmanto Raudžio, Lauryno Vainučio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės svarstymo ir 17-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo"(dėl lėšų Traybos nario atlyginimui). Nesusidarius kvorumui nusišalinimai nepriimti. 


2023 m. rugpjūčio 24 d. Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-31) metu bendru sutarimu buvo nepriimti komiteto narių: Vaido Venckaus,Ievos Venslauskienės, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės Aušros Mikalauskienės Lauryno Vainutčio, Mariaus Malinsko, Zigmanto Raudžio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 6 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, nustatymo".Komiteto nariai arba jų artimi asmenys įsigyja verslo liudijimus. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. rugpjūčio 24 d. Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-31) metu bendru sutarimu buvo nepriimti komteto narių: Vaido Venckaus,
Ievos Venslauskienės, Ernesto Zinkevičiaus, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės ,Aušros Mikalauskienės, Lauryno Vainučio, Mariaus Malinsko, Zigmanto Raudžio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 3 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo" svarstymo dėl asignavimų didinimo savivaldybės valdymo programoje (01). Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti


2023 m. rugpjūčio 23 d. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-30) metu bendru sutarimu buvo nepriimti komteto narių: Dovydo Mikelio, Sandros Berletaitės, Arvydo Mockaus, Dianos Starkutės-Kriukovės, Vaido Venckaus ir Arūno Burkšo nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 11 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, nustatymo".Komiteto nariai arba jų artimi asmenys įsigyja verslo liudijimus. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. rugpjūčio 21 d. meras Darius Jasaitis raštu Nr. VV-883 nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprenimus dėl rengiamo Neringos savivaldybės tarybos sprendimo projekto Nr. RD-TP- 223 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo”, nes į savivaldybės biudžeto tikslinimo projektą įtrauktas lėšų skyrimas lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tvoros atkėlimui. Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. rugpjūčio 21 d. meras Darius Jasaitis raštu  Nr. VV-884 nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 2023 m. rugpjūčio 16 d. rašto Nr. S-62 „Dėl papildomų lėšų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas” lietaus nuvedimo sistemai įrengti". Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. birželio 13 d. meras Darius Jasaitis raštu  Nr. VV-633 nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 2023 m. birželio 9 d. rašto Nr. S-48 „Dėl papildomų lėšų lopšelio-darželio fasado remontui“ ir Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” direktorės 2023 m. birželio 9 d. prašymo „Dėl vienkartinės materialinės pašalpos mirus mamai“. Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. balandžio 27 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-4) metu bendru sutarimu buvo priimtas mero Darius Jasaičio nusišalinimas nuo 16-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" dėl galimo interesų konflikto nustatant mero rezervo dydį.  


2023 m. balandžio 27 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-4) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Dariaus Jasaičio, Narūno Lendraičio, Aušros Mikalauskienės, Lauryno Vainučio, Vaido Venckaus, Dianos Starkutės-Kriukovės, Sandros Berletaitės, Dovydo Mikelio, Agnės Jenčauskienės, Arūno Burkšo, Arvydo Mockaus nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės svarstymo ir 20-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo". Nesusidarius kvorumui nusišalinimai nepriimti. 


2023 m. kovo 30 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-3) metu bendru sutarimu buvo priimtas mero Darius Jasaičio nusišalinimas nuo 22-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės kelių (gatvių) ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto trejų 2023–2025 metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo dėl skiriamų lėšų Purvynės ir Vėtrungių g. tvarkymui.


2023 m. kovo 30 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-3) metu bendru sutarimu buvo priimtas mero Darius Jasaičio nusišalinimas nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr.T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo dėl skiriamų lėšų Purvynės ir Vėtrungių g. tvarkymui.


2023 m. kovo 13 d. meras Darius Jasaitis nusišalino nuo sprendimo projekto „Dėl pritarimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2022 metų veiklos ataskaitai“ teikimo Tarybos komitetams, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. sausio 26 d. Aplinkos apsaugos ir turizmo komiteto (protokolo Nr. T-5) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Komiteto narių: Dianos Starkutės-Kriukovės, Dovydo Mikelio ir Sandros Berletaitės nusišalinimai nuo dalyvavimo svarstant darbotvarkės klausimą Nr. 7 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo  Nr. T1-212 „Dėl Neringos  gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo", nes artimi asmenys dirba/lanko Neringos gimnaziją. Nusišalinimui bendru Komiteto narių sutarimu nepritarta, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. sausio 25 d. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto (protokolo Nr. T-4) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Komiteto narių: Vaido Venckaus, Lauryno Vainučio ir Dianos Starkutės-Kriukovės nusišalinimai nuo dalyvavimo posėdžio darbotvarkės svarstyme. Posėdžio pirmininkas nusišalinimų nepriėmė, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. sausio 18 d. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto (protokolo Nr. T-1) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Arūno Burkšo, Viganto Giedraičio, Vaido Venckaus, Arvydo Mockaus, Dianos Starkutės-Kriukovės, Lauryno Vainučio, Dariaus Jasaičio, Narūno Lendraičio, Aušros Mikalauskienės, Stasio Valančiaus, Ričardo Kičiatovo, Aušros Feser nusišalinimai nuo dalyvavimo darbotvarkės klausimų Nr. 1 „Neringos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Nr. 2 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto svarstymo“ svarstyme, nes svarstomas Tarybos narių veiklos apmokėjimas. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. sausio 6 d. meras Darius Jasaitis raštu Nr. VV-30 "Dėl nusišalinimo pateikimo" nusišalino nuo  dalyvavimo pakartotinai svarstant Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos Mažeikienės 2022 m. birželio 9 d. prašymą, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. sausio 2 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-1) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Dariaus Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio, Stasio Valančiaus, Arvydo Mockaus,  Vaido Venckaus, Arūno Burkšo, Aušros Mikalauskienės, Dianos Starkutės-Kriukovės, Agnės Jenčauskienės, Aušros Feser, Ričardo Kičiatovo, Sandros Berletaits  ir Lauryno Vainučio nusišalinimai nuo 19-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Neringos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir nuo 20-ojo klausimo „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto svarstymo“ (motyvas - svarstomas Tarybos narių veiklos apmokėjimas), nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2022 m. gruodžio 22 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-14) metu bendru sutarimu buvo priimtas mero Darius Jasaičio nusišalinimas nuo 2-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Vėtrungių gatvės pavadinimo suteikimo" dėl nekilnojamojo turto objekto nuosavybės minimoje gatvėje.


2022 m. lapkričio 7 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-11) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Dariaus Jasaičio, Vaido Venckaus, Arūno Burkšo, Aušros Mikalauskienės, Dianos Starkutės-Kriukovės, Dovydo Mikelio ir Lauryno Vainučio nusišalinimai nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2022 m. lapkričio 7 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 11 darbotvarkės patvirtinimo“. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2022 m. lapkričio 7 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-11) metu bendru sutarimu buvo priimtas mero Darius Jasaičio nusišalinimas nuo 8-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Neringos savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo" dėl ryšių su juridiniu asmeniu (Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).


2022 m. spalio 20 d. Aplinkos pasaugos ir turizmo komiteto posėdžio (protokolo Nr. T9-11) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Komiteto posėdžio pirmininko Vaido Venckaus (dėl artimo asmens ryšių su juridiniu asmeniu) ir Komiteto nario Dovydo Mikelio (dėl ryšių su juridiniu asmeniu) nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimų: Nr. 17 „Dėl nekilnojamojo turto  mokesčio 2022 metams lengvatos suteikimo UAB poilsio namai „Ąžuolynas“, Nr. 18 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2022 metams lengvatos suteikimo UAB poilsio namai „Ąžuolynas“ , nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2022 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-10) metu bendru Tarybos narių sutarimu buvo priimti mero Dariaus Jasaičio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 5 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo" ir Nr. 6 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų  etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo".


2022 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-9) metu nuo dalyvavimo svarstant klausimą Nr. 15 "Dėl fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, nustatymo" po vieną nusišalino Tarybos nariai: Sandra Berletaitė, Aušra Feser, Darius Jasaitis, Agnė Jenčauskienė, Aušra Mikalauskienė, Dovydas Mikelis, Arvydas Mockus,  Diana Starkutė-Kriukovė, Laurynas Vainutis, Stasys Valančius, Vaidas Venckus. Motyvas – įsigyjami verslo liudijimai. Priėmus Tarybos narių pareikštus nusišalinimus neliktų galimybių priimti sprendimą, todėl nusišalinimai nepriimti.


2022 m. rugpjūčio 18 d. Aplinkos apsaugos ir turzimo komiteto (protokolo Nr. T9-9) metu nuo dalyvavimo svarstant klausimą Nr. 2 "Dėl fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, nustatymo" po vieną nusišalino Komiteto nariai: Aušra Feser, Sandra Berletaitė, Dovydas Mikelis, Diana Starkutė-Kriukovė, Vaidas Venckus. Motyvas – įsigyjami  verslo liudijimai. Priėmus komiteto narių pareikštus nusišalinimus neliktų galimybių priimti sprendimą, todėl nusišalinimai nepriimti.


2022 m. birželio 10 d. meras Darius Jasaitis raštu Nr. VV-490 "Dėl nusišalinimo pateikimo" nusišalino nuo nuo dalyvavimo svarstant Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos Mažeikienės 2022 m. birželio 9 d. prašymą, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2022 m. gegužės 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu nuo dalyvavimo svarstant klausimą Nr. 24 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo 2022 metams nustatymo" po vieną nusišalino Tarybos nariai: Sandra Berletaitė, Arūnas Burkšas, Vigantas Giedraitis, Aušra Mikalauskienė, Dovydas Mikelis, Arvydas Mockus, Diana Starkutė – Kriukovė, Ričardas Kičiatovas, Laurynas Vainutis, Stasys Valančius ir Vaidas Venckus. Pateiktiems nusišalinimams nepritarta, nes nesusidaro kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2022 m. gegužės 19 d. Aplinkos apsaugos ir turzimo komiteto (protokolo Nr. T9-7) metu nuo dalyvavimo svarstant klausimus Nr. 8 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo 2022 metams nustatymo" ir Nr. 9 "Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo" po vieną nusišalino Komiteto nariai: Vaidas Venckus, Aušra Feser, Sandra Berletaitė, Dovydas Mikelis, nes moka žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius. Komiteto narių nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2022 m. kovo 31 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-5) metu bendru Tarybos narių sutarimu buvo nepriimtas  Tarybos nario Dovydo Mikelio nusišalinimas nuo 15-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo", nes tai susijęs su įstaigos viešosiomis paslaugomis, kuriomis naudojasi Tarybos narys.


2022 m. kovo 31 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-5) metu bendru Tarybos narių sutarimu posėdžio pirmininko Dariaus Jasaičio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės Nr. 5 ir klausimų: „Dėl pritarimo Neringos savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai”, „Dėl pritarimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ nepriimti.  Svarstomas klausimas „Dėl pritarimo Neringos savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai” nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, o klausimas „Dėl pritarimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ susijęs su įstaigos viešosiomis paslaugomis (švietimo), kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo.


2022 m. vasario 23 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-3) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Darius Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio,  Lauryno Vainučio, Stasio Valančiaus,  Aušros Feser,  Agnės Jenčauskienės, Arvydo Mockaus, Sandros Berletaitės, Ričardo Kičiatovo, Vaido Venckaus, Arūno Burkšo, Dovydo Mikelio, Dianos Starkutės - Kriukovės ir Aušros Mikalauskienės nusišalinimai nuo 21-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2022 m. vasario 15 d. Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto posėdžio (protokolo Nr. T11-3) metu bendru sutarimu buvo nepriimtas Komiteto nario Lauryno Vainučio nusišalinimas nuo 8 -ojo darbotvarkės klausimo "Dėl pritarimo Nidos kultūros ir  turizmo informacijos centro „Agila“ 2021 metų veiklos  ataskaitai", nes nurodytos aplinkybės iš esmės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.


2021 m. gruodžio 23 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-11) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo", nes iš sąrašo išbraukiamas būstas parduotas mero artimam asmeniui.


2021 m. gruodžio 16 d. meras Darius Jasaitis nusišalino nuo dalyvavimo sudarant ir tvirtinant 2021 m. gruodžio 23 d. Tarybos darbotvarkę Nr. 11.


2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-10) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Viganto Giedraičio, Aušros Mikalauskienės nusišalinimai nuo 10-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamųjų nustatymo", nes svarstomas klausimas susijęs su bendrovės teikiamomis viešosiomis paslaugomis.


2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-10) metu bendru sutarimu buvo nepriimtas  Tarybos narės Aušros Mikalauskienės nusišalinimas nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2021 m. lapkričio 25 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 10 darbotvarkės patvirtinimo", nes darbotvarkėje yra įtraukti klausimai (Nr. 5 ir Nr. 10), kurie kelia interesų konfliktą.  


2021 m. spalio 28 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-9) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Darius Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio,  Lauryno Vainučio, Stasio Valančiaus,  Aušros Feser,  Agnės Jenčauskienės, Arvydo Mockaus, Sandros Berletaitės, Ričardo Kičiatovo, Vaido Venckaus, Arūno Burkšo, Dovydo Mikelio ir Aušros Mikalauskienės nusišalinimai nuo 13-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio" ir 14-ojo  posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2021 m. spalio 28 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-9) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Darius Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio,  Lauryno Vainučio, Stasio Valančiaus,  Aušros Feser,  Agnės Jenčauskienės, Arvydo Mockaus, Sandros Berletaitės, Ričardo Kičiatovo ir Vaido Venckaus nusišalinimai nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl 2021 m. spalio 28 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 9 darbotvarkės patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2021 m. spalio 21 d. vykusio Aplinkos apsaugos ir turizmo  komiteto posėdžio (protokolo Nr.T9-9) metu buvo nepriimti Komiteto narių: Vaido Venckaus, Sandros  Berletaitės, Aušros Feser  nusišalinimai nuo 9-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio" ir nuo 10-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo  „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2021 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-8) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 6-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl savivaldybės būsto pardavimo".


2021 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-8) metu balsuojant buvo nepriimtas Tarybos nario Lauryno Vainučio nusišalinimas nuo 5-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl savivaldybės būsto pardavimo", nes nurodytos aplinkybės iš esmės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.


2021 m. rugsėjo 23 d. meras Darius Jasaitis nusišalino nuo dalyvavimo sudarant ir tvirtinant 2021 m. rugsėjo 30 d. Tarybos darbotvarkę Nr. 8.


2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Sandros Berletaitės, Arūno Burkšo, Aušros Feser, Viganto Giedraičio, Dariasus Jasaičio, Agnės Jenčauskienės, Ričardo Kičiatovo, Narūno Lendraičio, Aušros Mikalauskienės, Dovydo Mikelio, Arvydo Movckaus, Lauryno Vainučio ir Stasio Vlančiaus nusišalinimai nuo 24-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 22-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" ir 23-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2021 m. rugpjūčio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 7 darbotvarkės patvirtinimo".


2021 m. rugpjūčio 19 d. vykusio Kontrolės komiteto posėdžio  (protokolo Nr.T7-7) metu buvo nepriimti Komiteto narių: Dovydo Mikelio, Agnės Jenčauskienės ir Vaido Venckaus  nusišalinimai nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo  „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2021 m. birželio 23 d. vykusio Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-6) metu Tarybos narių bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 14-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl savivaldybės būsto pardavimo".