mobile menu toggle Pradžia

Nuostatai

PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-307

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Neringos savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais.
 2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Neringos savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) priimtais sprendimais, Neringos savivaldybės mero (toliau – meras) potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
 3. Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą, sąskaitų bankuose, antspaudą ir blanką su Neringos savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Administracijos padaliniai taip pat gali turėti antspaudą bei blanką.
 4. Administracijos steigėja yra Savivaldybės taryba. Administracijos buveinės adresas: Taikos g. 2, LT-93123 Neringa. Pagrindinė veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 841120, identifikavimo kodas 188754378.
 5. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto.
 6. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 7. Administracija yra paramos gavėja.
 8. Administracijos veikla yra neterminuota.

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Administracijos veiklos tikslai, vykdant teisės aktų jai nustatytas funkcijas – organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pačiai juos įgyvendinti, įgyvendinti įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų, administruoti viešųjų paslaugų teikimą.
 2. Pagrindiniai Administracijos uždaviniai yra:
  • pagal kompetenciją užtikrinti savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais;
  • užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje pagal kompetenciją būtų vykdomi įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir savivaldybės institucijų sprendimai;
  • užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje būtų teikiamos viešosios paslaugos;
  • padėti Savivaldybės tarybos posėdžio sekretoriui (-iams) atlikti jam priskirtas funkcijas.
 3. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei savivaldybės institucijų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:
  • savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
  • įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;
  • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
  • administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
  • rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
  • dėl Savivaldybės tarybos sprendimo projekto, išskyrus 11.5 papunktyje nurodytus sprendimų projektus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registravimo dienos pateikia išvadas. Jeigu Savivaldybės tarybos sprendimo projektas didelės apimties, Administracijos direktoriaus įsakymu išvadų pateikimo terminas viena kartą gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;
  • atlieka Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus (-ių), mero, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą;
  • atlieka kitais teisės aktais numatytas funkcijas.
 4. Administracijos funkcijos detalizuojamos ir priskiriamos Administracijos struktūriniams padaliniams šių padalinių nuostatuose.

III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 1. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba:
  • mero teikimu tvirtina Administracijos nuostatus;
  • sprendžia dėl seniūnijos (-ų) (jei tokia įsteigta, kaip Administracijos filialas) formos keitimo tikslingumo;
  • ne mažiau kaip 1/2 visų Savivaldybės tarybos narių balsų dauguma gali pareikšti nepasitikėjimą Administracijos direktoriumi. Teikimą dėl nepasitikėjimo turi pasirašyti ne mažiau kaip 1/3 visų Savivaldybės tarybos narių;
  • sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priskirtus klausimus.

IV SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai (skyriai) (toliau – struktūriniai padaliniai), į padalinius neįeinantys Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys užmokestį iš Savivaldybės biudžeto (toliau – darbuotojai). Struktūriniai padaliniai (skyriai) gali turėti poskyrius.
 2. Administracijos įgaliojimai nėra susiję su Savivaldybės tarybos ir (ar) mero įgaliojimų pabaiga.
 3. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktorius Administracijai vadovauja per struktūrinių padalinių vadovus ir tiesiogiai.
 4. Administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai merui atsako už įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, Vyriausybės, Savivaldybės tarybos, mero sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.
 5. Administracijos direktorių skiria ir atleidžia meras. Administracijos direktorius skiriamas mero įgaliojimų laikui. Administracijos direktorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
 6. Administracijos direktorius:
  • tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
  • tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijai ir jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
  • organizuoja Administracijos darbą, tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus ir pareigybių sąrašą;
  • tvirtina Administracijos metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
  • valdo Administracijai skirtus biudžeto asignavimus;
  • įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir mero jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
  • įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą;
  • įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
  • teikia merui tvirtinti gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas;
  • išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • suteikia patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;
  • karo komendanto prašymu teikia jam dokumentus ir informaciją, būtiną pasirengti Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme nustatytoms karo komendanto funkcijoms atlikti ir jas atliekant;
  • sudaro sandorius įstaigos vardu;
  • kaip įstaigos vadovas, atlieka kitus tiesioginius mero pavedimus;
  • atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos pavestas jam funkcijas.
 7. Kai Savivaldybės teritorijoje įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktoriaus įgaliojimų klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka.
 8. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas atlieka mero paskirtas valstybės tarnautojas.
 9. Administracijos direktoriui atostogas suteikia, į komandiruotes siunčia meras.
 10. Administracijos struktūrinių padalinių veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtintos Administracijos vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai. Administracijos struktūrinių padalinių nuostatai nustato struktūrinių padalinių uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę, darbo organizavimo tvarką, kitas nuostatas. Pareigybių aprašymai reguliuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių paskirtį, pareigybių pavadinimą, pareigybėms priskirtas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus, keliamus atitinkamas pareigas einantiems asmenims.
 11. Struktūrinių padalinių, vadovų pavaldumą nustato patvirtinta Administracijos struktūra.
 12. Laikinai nesant struktūrinio padalinio vadovo, jeigu nėra patvirtintas pavaduotojas, laikinai jo funkcijas atlieka kitas Administracijos direktoriaus paskirtas Administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsižvelgiant į struktūrinio padalinio vadovo rekomendacijas.
 13. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Neringos savivaldybės strateginiu plėtros planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, taip pat šiais nuostatais.
 14. Administracijai teismuose atstovauja Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti Administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai ar advokatai pagal pasirašytas atstovavimo sutartis. Kitais atvejais Administracijos direktorius, Administracijos struktūrinių padalinių vadovai ar jų paskirti pavaldūs valstybės tarnautojai ar darbuotojai atstovauja Administracijai pagal kompetenciją. Atstovo skyrimas gali būti žodinis ar patvirtintas įsakymu atsižvelgiant į atstovavimo reikalavimus ir atstovui suteikiamas teises.
 15. Mero potvarkiu Administracijos direktorius ar kiti Administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai gali būti įgalioti atstovauti Savivaldybę ar jos institucijas teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis.

V SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į PAREIGAS (DARBĄ) IR ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (DARBO), DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR SOCIALINĖS GARANTIJOS

 1. Administracijos valstybės tarnautojai į tarnybą priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Administracijos darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 3. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negali būti savivaldybės, kurios administracijoje jie dirba, Savivaldybės tarybos nariais ar Savivaldybės tarybos nario(-ių) visuomeniniais padėjėjais.
 4. Asignavimus darbo užmokesčiui Administracijos direktorius gali didinti teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų pareiginę algą pagal darbo apmokėjimo sistemoje pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalą nustato ir tvirtina Administracijos direktorius, teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams priedai ir (ar) priemokos mokami, jie skatinami ir jiems skiriama materialinė pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisės aktų nustatytas socialines garantijas.

VI SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Savivaldybės turtą Administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Administracijos lėšų šaltiniai yra Savivaldybės biudžetas, valstybės ir Savivaldybės specialieji fondai, valstybės institucijų lėšos programoms vykdyti, paskolos, negrąžintina finansinė parama, kitos įstatymu nustatytos lėšos.
 3. Administracijai skirtus asignavimus valdo Administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Administracija skirtas lėšas naudoja šiais nuostatais nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms įgyvendinti, išlaidoms padengti.
 5. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS IR FINANSINĖ KONTROLĖ

 1. Administracijos direktoriaus veiklą kontroliuoja ir prižiūri meras.
 2. Administracijos struktūrinio padalinio veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos struktūrinio padalinio vadovas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės tarybos, Kolegijos sprendimų, mero potvarkių vykdymą jiems pavaldžiuose padaliniuose ar jų reguliavimo sričiai priskirtose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose.
 3. Administracijos struktūrinių padalinių vadovų atskaitomybės ir ataskaitų pateikimo tvarka nustatoma padalinių nuostatuose.
 4. Administracijos finansinį, atlikties ir veiklos auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Administracijos vidaus auditą atlieka Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.
 6. Pasibaigus biudžetiniams metams, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis auditas ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti apsvarstyta Savivaldybės tarybos posėdyje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VIII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 1. Merui priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius mero sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus mero įgaliotam asmeniui.
 2. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, etatus ir personalą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, savivaldybės turto ir archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe, bei Savivaldybės tarybos (Savivaldybės tarybos Kolegijos) sprendimų, mero potvarkių vykdymą.
 3. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo, taip pat meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
 4. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais.
 5. Administracijos struktūrinio padalinio ir Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos struktūrinio padalinio nuostatai.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Administracijos nuostatai tvirtinami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu. Patvirtinti Administracijos nuostatai, jų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Administracijos nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
 3. Už šių nuostatų reikalavimų vykdymo užtikrinimą atsako Administracijos direktorius.
 4. Administracija reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 5. Administracijos vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje neringa.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Informacija visuomenei apie Administracijos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.