mobile menu toggle Pradžia

Asmens duomenų apsauga

Neringos savivaldybės administracija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų subjekto tesės:
• Teisė susipažinti su asmens duomenimis − turi teisę pateikti prašymą gauti informaciją, kokiais tikslais yra tvarkoma informacija, kokie duomenys yra tvarkomi, kiek laiko saugomi duomenys. Ši informacija teikiama nemokamai (duomenų valdytojas už pakartotinį Duomenų subjekto prašymą dėl informacijos apie duomenų tvarkymą pateikimo gali imti nustatyto dydžio mokestį) vieną kartą, užpildžius prašymą.
• Teisė reikalauti ištaisyti duomenis, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis pateikęs prašymą.
• Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), pateikus prašymą.
• Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis, užpildant sutikimą/nesutikimą kaupti duomenis.
• Teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.
• Teisė į duomenų perkeliamumą, pateikus prašymą.

Rašytinis prašymas pateikiamas asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis Neringos savivaldybės administracijai Taikos g. 2 LT-93123 Neringa, el.p. administracija@neringa.lt , tel. (8 469) 52856, faks. (8 469) 52572.
Asmens pateiktas prašymas turi būti suprantamas, aiškus ir įskaitomas. Turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
• kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
• kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
• kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
• kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
• kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ar esant asmens duomenų saugumo pažeidimams prašome kreiptis el.paštu adap@neringa.lt. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Asmens duomenų tvarkymo Neringos savivaldybės administracijoje taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Neringos savivaldybės administracijoje taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo Neringos savivaldybės administracijoje aprašas

Jeigu asmuo nesutinka su Neringos savivaldybės administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L.Sapiegos g. 17, Vilnius, tel.: (8 5) 212 7532, 271 2804, el. p. ada@ada.lt.