mobile menu toggle Pradžia

Atviri duomenys

Kas yra atviri duomenys? Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Koks yra pagrindinis tikslas? Lietuvos atvirų duomenų įgyvendinimo iniciatyvos įgyvendinimo ir duomenų atvėrimo tikslas – užtikrinti pažangų, efektyvų, politinę, ekonominę ir socialinę naudą kuriantį viešojo sektoriaus duomenų pakartotinį panaudojimą, kuris skatintų skaidrumą, atskaitingumą, pasitikėjimą valdžia, skatintų šalies ekonomikos plėtojimą ir didintų Lietuvos konkurencingumą.

Kokiais tikslais atveriami duomenys?

  • Veiklos viešinimas, skaidrumo užtikrinimas, atskaitomybė;
  • Visuomenės informavimas;
  • Moksliniai tyrimai, studijos, analizės;
  • Naujų produktų / paslaugų kūrimas;
  • Pilietinės visuomenės skatinimas;
  • Socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimas.

Kur skelbiami atvertų duomenų rinkiniai? Visi Lietuvos atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK).

Kas gali naudotis atvertais duomenimis? Visi naudotojai gali atvertus duomenis naudoti pakartotinai, ir be atskiro institucijos sutikimo gauti teikiamą informaciją, ją viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais; atgaminti bet kokia forma ar būdu; versti į kitas kalbas; adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti; platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

! Iš institucijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas, arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Kokie teisės aktai reglamentuoja duomenų atvėrimą?

Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas;

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos;

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas;

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas ;

Neringos savivaldybės atviri duomenys – informacija rengiama