mobile menu toggle Pradžia

Asmens duomenų apsauga

Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nėra paskirto duomenų apsaugos pareigūno, kadangi įstaigos pagrindinė veikla nėra susijusi su sistemingu asmenų stebėjimu ar specialių kategorijų asmenų duomenų tvarkymu.