mobile menu toggle Pradžia

Lygios galimybės

Kas yra lygios galimybės? Tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.
Kas yra diskriminacija? Tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties. Diskriminacija gali būti nustatyta, kai yra sutaptis tarp įstatymuose įtvirtinto pagrindo, dėl ko draudžiama diskriminuoti asmenis, ir srities, kurioje diskriminacija draudžiama.
Kokios yra diskriminacijos rūšys?

Tiesioginė diskriminacija
Elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.
Netiesioginė diskriminacija Veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Seksualinis priekabiavimas Nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
Priekabiavimas Nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
Nurodymas diskriminuoti Tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu laikomas diskriminacija.
Kas privalo įgyvendinti lygias galimybes?

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

Švietimo įstaigos, kiti švietimo tiekėjai bei mokslų ir studijų  institucijos.

Visų nuosavybės formų darbdaviai.

Prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai.

Darbuotojų ir darbdavių organizacijos ar kitos organizacijos (asociacijos), susivienijusios profesiniu pagrindu.

Kas nėra diskriminacija dėl lyties pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą?

Kas nėra diskriminacija pagal Lygių galimybių įstatymą?

Speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu.

Vyrams ir moterims skirtingi karo prievolės atlikimo atvejai.

Skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius.

Moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai.

Tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo.

Įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos.

Skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.

Kai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas ir jo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą.

Įstatymų nustatytais atvejais draudimas dalyvauti politinėje veikloje.

Įstatymų nustatytos dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės.

Įstatymų nustatytas specialias priemones sveikatos apsaugos, darbo saugos, užimtumo, darbo rinkos srityje, siekiant sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes.

Įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas.

Kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Atskirų sporto varžybų neįgaliesiems rengimas.

TEISINIAI ASPEKTAI

Lietuvoje galioja du antidiskriminaciniai įstatymai – Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas ir Lygių galimybių įstatymas. Taip pat svarbus ir Darbo kodekso 26 str., kai kalbama apie lygias galimybes darbe.

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys lygias galimybes

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija
Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims
Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija