mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Įgyvendinami socialiniai projektai ir programos

SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSAS 2022 METAMS

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinio finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą 2022 metams ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Konkurse dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų steigimo dokumentuose privalo būti nurodytos veiklos sritys, susijusios su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu ir/ar neįgaliųjų socialine integracija. Remiami projektai skirti tik Neringos savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti, į projektą įtraukiant ne mažiau kaip 15 unikalių asmenų.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

  1. skirti neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
  2. skirti mažinti senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį, didinti jų aktyvumą;
  3. gerina socialinės atskirties grupių integraciją;
  4. tolygiai plėtoja socialines paslaugas Neringos savivaldybėje; 
  5. turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.
  6. yra pateikiami organizacijų, kurios įregistruotos Neringos savivaldybėje.

Projektų remiama veikla - pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ teikiamos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, krizių įveikimo pagalba (laikinas apgyvendinimas ir pan.) sociokultūrinės, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalbos asmenims ir jų šeimų nariams, savarankiškumo didinimo ir kt..

Konkursui projektų paraiškos teikiamos 10 darbo dienų nuo Neringos savivaldybės interneto svetainėje pranešimo paskelbimo dienos.

Paraiškos turi būti atsiųstos paštu ar įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai šiuo adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93123, Neringa, arba tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į Neringos savivaldybės administraciją.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos ir projekto vadovų, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Maksimali projekto finansavimo suma 11,0 tūkst. Eur.

Išsami informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje tel. 8 659 28007 arba el. paštu audrone.tribulaite@neringa.lt

 

Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinio finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas