mobile menu toggle Pradžia

Koordinuotai teikiamos paslaugos

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS

Kas yra koordinuotai teikiamos paslaugos?

Kompleksinės pagalbos teikimas vaikui nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos, o tiems, kurie dėl ligos mokėsi su pertraukomis ir pateikė tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 23 metai, pabaigos) ir vaiko atstovams pagal įstatymą, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko ir šeimos gerovei. 

Koks yra koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas?

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas yra sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Koordinuotą pagalbą sudaro švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos.

Kada atsiranda koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis?

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos ir neužtikrina vaiko gerovės.

Kokie yra koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai?

1. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.

2. Su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka.

3. Kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojai ir kiti specialistai, vaikui teikiantys švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas, su pranešimu, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os).

4. Priimamas sprendimas vaikui skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams).

5. Gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?

Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo teikiamas Neringos savivaldybės administracijos direktoriui (registruojant prašymą su pridedamais dokumentais Neringos savivaldybės administracijos viename langelyje arba siunčiant jį el. p.: administracija@neringa.lt).

 TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V13-332 „Dėl Neringos savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų dokumentų formų patvirtinimo“

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) forma (kai kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai)
Prašymo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) forma (kai kreipiasi įstaiga, institucija, organizacija)