mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Koordinuotai teikiamos paslaugos

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS

Kas yra koordinuotai teikiamos paslaugos?

Kompleksinės pagalbos teikimas vaikui nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko ir šeimos gerovei. Koordinuotą pagalbą sudaro švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos.

Kada atsiranda koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis?

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos ir neužtikrina vaiko gerovės.

Kokie yra koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai?

1. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.

2. Su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka.

3. Kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojai ir kiti specialistai, vaikui teikiantys švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas, su pranešimu, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os).

4. Priimamas sprendimas vaikui skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams).

5. Gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?

Neringos savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei (Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei) Rugilei Šimkutei (Taikos g. 2, Neringa 93121, kab. 37, el. p. rugile.simkute@neringa.lt, tel. (8 469) 52 279, mob. 8 616 51 439)

 TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V13-332 „Dėl Neringos savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų dokumentų formų patvirtinimo“

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) forma (kai kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai)
Prašymo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) forma (kai kreipiasi įstaiga, institucija, organizacija)