mobile menu toggle Pradžia

Vaiko gerovės komisija

Komisijos sudėtis ir darbo reglamentas patvirtintas Savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkiu Nr. V10-58 „Dėl Neringos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“

Vaiko gerovės komisijos paskirtis Užtikrinti Neringos savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.
Vaiko gerovės komisijos funkcijos

1. Kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės mero nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą.

2. Surenka informaciją, būtiną savivaldybės mero sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti.

3. Nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo. 

4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus.

5. Teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo.

6. Koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą.

7. Teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo.

8. Teikia siūlymus savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo.

9. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

1. Neringos savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas).

2. Neringos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

3. Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovas.

4. Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovas.

5. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ atstovas.

6. Neringos gimnazijos atstovas.

7. Neringos socialinių paslaugų centro atstovas.

8. Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro atstovas.

9. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Neringos policijos komisariato atstovas.

10. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros atstovas.

11. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas.

12. Lietuvos probacijos Klaipėdos regiono skyriaus atstovas.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos pirmininkas – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) 

Taikos g. 2, Neringa 93121, kab. 37

El. p.:

Tel.

2023 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas