mobile menu toggle Pradžia

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ SKYRIMAS

Kas yra vaiko minimalios priežiūros priemonės?

Priemonės, kurias vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos neatitraukiant vaiko arba kiek įmanoma mažiau jį atitraukiant nuo jo atstovų pagal įstatymą.

Kas yra vaiko vidutinės priežiūros priemonė?

Priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų amžiaus vaikui ir yra skiriama tik išimtiniais atvejais, kuo trumpesniam terminui.

Kokie yra vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo pagrindai?

1. Kai vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką.

2. Kai vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė.

3. Kai vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė.

4. Kai nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, vaikas nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.

Kokie yra vaiko vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindai?

1. Kai vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui. 

2. Kai vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė turi būti skiriama tik išimtiniais atvejais, kuo trumpesniam terminui ir atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus.

Kokios gali būti skiriamos minimalios priežiūros priemonės vaikui?

1. Lankytis pas specialistą.

2. Lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią   įstaigą / organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją.

3. Tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas.

4. Dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį.

5. Gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus.

6. Dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese.

7. Atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai / institucijai naudingą veiklą.

Kas gali kreiptis dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo?

Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, prokuroras, teismas ir administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų amžiaus padarytų administracinių nusižengimų).

Kam teikiamas prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo?

Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo teikiamas Neringos savivaldybės merui (registruojant prašymą su pridedamais dokumentais Neringos savivaldybės administracijos viename langelyje arba siunčiant jį el. p.: administracija@neringa.lt).

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijos

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Neringos savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių Neringos savivaldybėje skyrimo prašymų formų tvarka

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių forma (kai kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai)
Prašymo dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių forma (kai kreipiasi įstaiga, institucija, organizacija)