mobile menu toggle Pradžia

Nekilnojamojo turto mokestis

Informuojame, kad Neringos savivaldybės taryba 2022-05-26 sprendimu Nr. T1-100 nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2023 metams:

0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui;

3 procentus apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.

Neringos savivaldybės taryba 2021-04-29 sprendimu Nr. T1-71 nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2022 metams:

0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui;

3 procentus apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.

Mokesčio lengvatų taikymas:

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2016-05-19 sprendimu Nr. T1-97 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) už einamuosius mokestinius metus iki gruodžio 1 d. prašymus dėl nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo gali teikti juridiniai asmenys, Neringos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys ar naudojantys nekilnojamąjį turtą, kuriems pagal nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nustatyta prievolė mokėti mokestį. Juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos:

  1. 100 procentų, jeigu asmuo atitinka vieną iš kriterijų:

1.1. juridinis asmuo veikia pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir vienas iš steigėjų yra Neringos savivaldybė;

1.2. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą;

1.3. asociacijų (taip pat visuomeninių organizacijų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą) ir kitų juridinių asmenų veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant socialinę pagalbą;

1.4. juridinis asmuo yra Neringos savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jo teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos mokestis.

  1. 40 procentų, jeigu asmuo atitinka šiuos kriterijus:

2.1. objekte teikiamos turizmo ir kurortinės paslaugos;

2.2. asmuo vykdo veiklą ištisus metus.

Juridiniai asmenysprašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:

  1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie juridinį asmenį, jo vykdomą veiklą, kokius Tvarkos aprašo 6 punkte išvardintus kriterijus atitinka asmuo bei mokesčio, kurio lengvatos prašoma suteikti, rūšis ir suma. Prašymas turi būti suderintas su Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriumi, kad pastatai (statiniai), kuriems prašoma suteikti mokesčio lengvatą, nėra įtraukti į netvarkomo arba apleisto, nenaudojamo arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašą;
  2. juridinių asmenų registro išrašo tinkamai patvirtintą kopiją;
  3. atitinkamų mokesčių, kurių lengvatų prašoma suteikti, deklaracijų tinkamai patvirtintas kopijas;
  4. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir Neringos savivaldybės biudžetais bei fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki prašymo pateikimo datos);
  5. juridinio asmens metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas (paskutinių finansinių metų metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, aiškinamąjį raštą);

Prašymas gali būti teikiamas Neringos savivaldybės administracijoje Viename langelyje, paštu, adresu Taikos g. 2, Neringa arba elektroniniu paštu administracija@neringa.lt. 

Informacija teikiama telefonu 8 469 51153 arba elektroniniu paštu aina.kisieliene@neringa.lt.