mobile menu toggle Pradžia

Žemės nuomos mokestis

Mokesčio skaičiavimo teisinis pagrindas:

Valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis:

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašu patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-29 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.

Informuojame, kad Neringos savivaldybės taryba 2023-05-25 sprendimu Nr. T1-128 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymo" nustatė nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifus:

 • iki 2008 m. gruodžio 31 d. išnuomotai valstybinei žemei, jei po 2009 m. sausio 1 d. žemės vertė nėra perskaičiuota pagal Žemės verčių žemėlapius – 2,5 proc. nuo indeksuotos žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse.
 • nuo 2009 m. sausio 1 d. išnuomotai valstybinei žemei, iki 2008 m. gruodžio 31 d. išnuomotai žemei, kurios vertė po 2009 m. sausio 1 d. perskaičiuota pagal Žemės verčių žemėlapius, taip pat naudojamiems valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta:
  • gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų žemei – 0,2 proc.,
  • komercinės paskirties žemei  – 0,2 proc.,
  • pramonės ir sandėliavimo žemei – 0,3 proc.,
  • žemės ūkio paskirties žemei (naudingųjų iškasenų teritorijos) – 0,1 proc.,
  • asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi arba naudojami ne pagal paskirtį – 4 proc. žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

Kai mokestis skaičiuojamas nuo indeksuotos žemės vertės, taikoma tokia žemės vertė eurais už 1 ha:

Nidoje

Preiloje

Preiloje (galioja sutartims, sudarytoms   po 2005-03-17)

Pervalkoje

Juodkrantėje

komercinės, rekreacinės ir kitos ne   gyvenamosios paskirties žemei

187840,59

96756,26

120111,21

120111,21

143466,17

gyvenamosios paskirties žemei

46960,15

24189,06

30027,80

30027,80

35866,54

Mokesčio lengvatų taikymas:

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2016-05-19 sprendimu Nr. T1-97 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) už einamuosius mokestinius metus iki spalio 1 d. prašymus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo gali teikti juridiniai asmenys, Neringos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys ar naudojantys nekilnojamąjį turtą, kuriems pagal nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nustatyta prievolė mokėti mokestį, bei nuomojantys valstybinę žemę. Juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos:

1. 100 procentų, jeigu asmuo atitinka vieną iš kriterijų:

1.1. juridinis asmuo veikia pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir vienas iš steigėjų yra Neringos savivaldybė;

1.2. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą;

1.3. asociacijų (taip pat visuomeninių organizacijų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą) ir kitų juridinių asmenų veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant socialinę pagalbą;

1.4. juridinis asmuo yra Neringos savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jo teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos mokestis.

2. 40 procentų, jeigu asmuo atitinka šiuos kriterijus:

2.1. objekte teikiamos turizmo ir kurortinės paslaugos;

2.2. asmuo vykdo veiklą ištisus metus.

Juridiniai asmenysprašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:

1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie juridinį asmenį, jo vykdomą veiklą, kokius Tvarkos aprašo 6 punkte išvardintus kriterijus atitinka asmuo bei mokesčio, kurio lengvatos prašoma suteikti, rūšis ir suma. Prašymas turi būti suderintas su Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriumi, kad pastatai (statiniai), kuriems prašoma suteikti mokesčio lengvatą, nėra įtraukti į netvarkomo arba apleisto, nenaudojamo arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašą;

2. juridinių asmenų registro išrašo tinkamai patvirtintą kopiją;

3. atitinkamų mokesčių, kurių lengvatų prašoma suteikti, deklaracijų tinkamai patvirtintas kopijas;

4. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir Neringos savivaldybės biudžetais bei fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki prašymo pateikimo datos);

5. juridinio asmens metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas (paskutinių finansinių metų metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, aiškinamąjį raštą);

Prašymas gali būti teikiamas Neringos savivaldybės administracijoje Viename langelyje, paštu, adresu Taikos g. 2, Neringa arba elektroniniu paštu administracija@neringa.lt. 

Informacija teikiama telefonu 8 469 51153 arba elektroniniu paštu aina.kisieliene@neringa.lt. 


Valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) žemės nuomos mokestį turi sumokėti į Neringos savivaldybės biudžetą iki 2022 metų lapkričio 15 dienos.

Mokesčio gavėjas: Neringos savivaldybės administracija, gavėjo kodas 188754378, bankas „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT587300010088800669, įmokos kodas – 3121.

Primename, kad valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija sudaroma juridinių asmenų ir pateikiama Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto valdymo skyriui elektroniniu paštu zemesnuoma@neringa.lt. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą rasite žemiau.

Telefonu (8 469) 52329 ar elektroniniu paštu zemesnuoma@neringa.lt. galite pasitikslinti, ar turite dar neįvykdytų prievolių už žemės nuomą Neringos savivaldybės administracijai už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip pat prašome informuoti apie nekilnojamojo turto ir su juo susijusių teisių bei pareigų į valstybinės žemės sklypą perleidimą/ įgijimą bei kitus pasikeitusius ar naujus mokesčio administravimui reikalingus duomenis.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V13-46 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formos patvirtinimo"

Deklaracijos forma .docx formatu

Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojo atmintinė