mobile menu toggle Pradžia

Žemės nuomos mokestis

Mokesčio skaičiavimo teisinis pagrindas:

Valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis:

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašu patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-29 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.

 Mokesčio dydis:

Žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taip:

ŽNM = V×T⁄100;

kur                ŽNM – žemės nuomos mokestis, Eur;

V– žemės sklypo vertė, Eur;

T – Savivaldybės tarybos nustatytas žemės nuomos mokesčio tarifas.

Žemės sklypo vertė skaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka.

Žemės nuomos mokesčio tarifą nustato savivaldybės taryba. Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymo“ nustatyti tarifai:

Žemės vertė

Tarifas (procentais)

Pastabos

Indeksuota žemės vertė

2,5

 

Vidutinė rinkos vertė:

   

gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų žemei

0,2

 

komercinės paskirties žemei

0,2

 

pramonės ir sandėliavimo žemei

0,3

 
nenaudojamai, apleistai ir neprižiūrimai arba naudojamai ne pagal paskirtį žemei

 

4

 

 Mokesčio lengvatų taikymas:

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2009 metų rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. T1-142 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 22 d. sprendimas "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. T1-142 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ 1.2 punkto panaikinimo"") nuo mokesčio atleidžiami asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidai) ir asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kai žemės sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,015 ha. Nurodyti asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį moka tik už sklypo dalį, viršijančią 0,015 ha.

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2016 metų gegužės 19 d. sprendimu Nr. T1-97 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) už einamuosius mokestinius metus iki spalio 1 d. prašymus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo gali teikti fiziniai asmenys, Neringos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys ar naudojantys nekilnojamąjį turtą, kuriems pagal nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nustatyta prievolė mokėti mokestį, bei nuomojantys valstybinę žemę. Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos 40 procentų, jeigu mokesčio mokėtojas ne trumpiau kaip vieneri metai deklaravęs gyvenamąją vietą Neringos savivaldybėje bei atitinka vieną iš kriterijų:

1. asmens pajamos (atskaičius mokesčius), tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo datos, yra mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius;

2. mokesčio mokėtojo šeimoje yra bedarbių asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą laikomi ilgalaikiais bedarbiais;

3. mokesčio mokėtojo šeimoje yra neįgaliųjų asmenų, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007-06-30 – I ar II grupių invalidų);

4. mokesčio mokėtojas yra nepilnametis asmuo ir jo šeimoje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus).

Fiziniai asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą pagal Tvarkos aprašo 5 punktą, turi pateikti:

1. motyvuotą prašymą suteikti mokesčio lengvatą, kuriame turi būti nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta, telefono numeris, šeimos nariai, konkreti prašoma mokesčio lengvatos suma. Prašymas turi būti suderintas su Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriumi, kad pastatai (statiniai), kuriems prašoma suteikti mokesčio lengvatą, nėra įtraukti į netvarkomo arba apleisto, nenaudojamo arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašą;

2. dokumentą apie paskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį už paskutinį mokestinį laikotarpį (jei kreiptasi dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio);

3. Tvarkos aprašo 5 punkte išvardintus kriterijus, suteikiančius teisę į mokesčio lengvatą, patvirtinančių dokumentų kopijas.

Prašymas gali būti teikiamas Neringos savivaldybės administracijoje Viename langelyje, paštu, adresu Taikos g. 2, Neringa arba elektroniniu paštu administracija@neringa.lt. 

Informacija teikiama telefonu 8 469 51153 arba elektroniniu paštu aina.kisieliene@neringa.lt. 

Mokesčio mokėjimas:

Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) žemės nuomos mokestį turi sumokėti į Neringos savivaldybės biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Mokesčio gavėjas: Neringos savivaldybės administracija, gavėjo kodas 188754378, bankas „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT587300010088800669, įmokos kodas – 3111.

Mokestį sumokėti galima naudojantis internetine bankininkyste arba bet kuriame banke.

Fiziniai asmenys, norintys gauti pranešimus apie žemės nuomos mokestį elektroniniu paštu, gali pateikti sutikimą Neringos savivaldybės administracijos biudžeto skyriui. Sutikimas gali būti parengtas laisva forma nurodant savo vardą, pavardę, nuomojamo žemės sklypo adresą ir elektroninio pašto adresą.
Informaciją siųsti elektroniniu pašto adresu zemesnuoma@neringa.lt

Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojo atmintinė

Informuojame, kad žemės nuomos mokesčio mokėtojams suteikta galimybė deklaracijas peržiūrėti internetinėje svetainėje adresu https://zemesnuoma.neringa.lt. Pirmą kartą jungiantis, prašome suvesti duomenis, nurodytus mokėjimo pranešime.