mobile menu toggle Pradžia

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama fiziniais ir juridiniams asmenims, norintiems gauti archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus ar kopijas iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo.
Duomenų subjektui teikiami tik su juo pačiu susiję asmens duomenys. Jei prašoma išduoti archyvinį dokumentą su asmens duomenimis, pateikdamas prašymą duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę (fiziniams asmenims) arba pateikti dokumentą ar duomenis, įrodančius teisę gauti archyvinį dokumentą su asmens duomenimis (juridiniams asmenims).

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Asmuo gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu arba elektroniniu būdu per Elektronių valdžios vartų portalą.Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ar atstovą.

Paslaugos užsakymas per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užpildytas prašymas išduoti archyvinio dokumento išrašą, nuorašą, kopiją.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo ar asmens atstovas – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

Prašymo forma

Prašymas išduoti archyvinio dokumento išrašą, nuorašą, kopiją

Paslaugos teikėjas

Irena Stirbienė, Civilinės metrikacijos skyriaus specialistė,
tel. (+370 469) 52 516, el. p. irena.stirbiene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Viešojo administravimo subjekto veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos pačiam viešojo administravimo subjektui arba Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymų nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Regionų administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 "Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"