mobile menu toggle Pradžia

Likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentų priėmimas toliau saugoti ir pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Neringos savivaldybės administracija priima toliau saugoti likviduojamų juridinių asmenų (savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių, privačių juridinių asmenų, nevalstybinių organizacijų), kurių buveinė buvo Neringos savivaldybės teritorijoje, veiklos dokumentus, kurių norminių teisės aktų nustatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, ir išduoda tai patvirtinančias pažymas, reikalingas likviduojamiems juridiniams asmenims išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.
Perduodami savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Perduodami privačių juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą pagal Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 "Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo", nustatytus reikalavimus.
Dokumentų bylos perduodamos jų formatą atitinkančiuose ir pritaikytuose aplankuose ar segtuvuose. Dokumentai, kurie dėl jų formato ar saugojimo ypatybių yra sudėti į specialius aplankus, perduodami kartu su šiais aplankais. Vaizdo ir (ar) garso dokumentai ar elektroniniai dokumentai, sudaryti pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintas ar jo patvirtintas elektroninio dokumento specifikacijas, ar kiti skaitmeninės kilmės ar suskaitmeninti dokumentai toliau saugoti gali būti perduodami įrašyti į išorines duomenų laikmenas arba naudojantis informacinių technologijų priemonėmis. Išorinės duomenų laikmenos perduodamos apsauginiuose dėkluose (aplankuose ar dėžutėse), ant kurių turi būti nurodyti perduodamų dokumentų apskaitos duomenys.
Jei likvidatorius perduoda ne visus likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentus, prašyme nurodoma: 1) priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąja tvarka ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai - dokumentų poėmio protokolų kopijos ar kita; 2) dokumentų praradimo priežastys (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokių atvejų žinoma) ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos; 3) laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.
Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, prašyme nurodoma: 1) likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis; 2) priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąja tvarka (ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai – dokumentų poėmio protokolų kopijos ar kita); 3) dokumentų praradimo priežastys (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokių atvejų žinoma, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos); 4) laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.
Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.
Faktiškai perėmus pateiktame prašyme nurodytus dokumentus, likviduojamam juridiniam asmeniui išregistruoti iš Juridinių asmenų registro išduodama pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai perduoti toliau saugoti. Jei saugotinų dokumentų likviduojamas juridinis asmuo neturi, išduodama pažyma, patvirtinanti, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Asmuo gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vardų portalą.

Paslaugos užsakymas per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užpildytas prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų.

Likvidatoriaus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas, ir įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Likviduojamo juridinio asmens apskaitos dokumentai (bylų apyrašai ir sąrašai), pažyma apie likviduojamo juridinio asmens veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą.

Likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs.

Prašymo forma

Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų

Paslaugos teikėjas

Irena Sirbienė, Civilinės metrikacijos skyriaus specialistė,
tel. (+370 469) 52 516, el. p. irena.stirbiene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Viešojo administravimo subjekto veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos pačiam viešojo administravimo subjektui arba Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymų nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Regionų administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos. 

Paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų
arba per suderintą laiką, atsižvelgiant į perduodamų dokumentų apimtį, likviduojamo juridinio asmens išregistravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kitas susijusias aplinkybes.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 "Dėl likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-152 "Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 "Dėl Dokumentų valdymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"