mobile menu toggle Pradžia

Dėl socialinės priežiūros šeimoms paslaugos akreditavimo

Dėl socialinės priežiūros šeimoms paslaugos akreditavimo

Informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. pasikeitus Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, nuostatoms, įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė priežiūra šeimoms, kuri įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. iki šios datos įstaigos, norinčios teikti šią paslaugą, jai turi gauti akreditaciją.

Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Paslaugos gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai, vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Teikimo trukmė / dažnumas – socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis – individualios priežiūros darbuotojo pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių.

Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas), Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais),  Socialinės priežiūros akreditavimo ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V13-711 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), įstaiga/organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą šeimoms Neringos savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Neringos savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (Aprašo 1 ir 2 priedus) ir Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus. 

Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Įstaigų prašymai ir Aprašo nurodyti dokumentai Neringos savivaldybės administracijai pateikiami elektroniniu paštu adresu administracija@neringa.lt (dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete) arba pristatomi adresu: Taikos g. 2, 93123, Neringa.

Prašymai priimami nuo 2022 m. lapkričio 18 d. iki 2022 m. gruodžio 2 d.

Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros šeimoms paslaugas bus suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Organizuoti ir vykdyti socialinės priežiūros akreditavimą Neringos savivaldybėje yra įgaliotas Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius).

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Skyriaus vedėją Audronę Tribulaitę, tel. 8 659 28007, el. paštu audrone.tribulaite@neringa.lt. 

ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

DĖL AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO IR AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO