mobile menu toggle Pradžia

Socialinis būstas

Asmenų ir šeimų, kuriems savivaldybės būstas nuomojamas Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 50.1-50.4 papunkčiuose numatytais atvejais, sąrašas

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS APIE GALIMYBĘ PASINAUDOTI BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJA

Informuojame, kad nuo 2024-01-02 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b355290a0b511ee8172b53a675305ab?jfwid=m0nwu4mtg.

Nuo 2024-01-02 baigia galioti anksčiau priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo. Asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo iki 2023-12-31, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

Pagal naująją Įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. redakciją būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

 • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims). Todėl nuo šiol, norint gauti kompensaciją, prie visų reikalingų dokumentų dar reikės pridėti ir pažymą apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikės pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo. Šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
 • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
 • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
 • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naują tvarką: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį pakeitimą, asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius nurodytus atskaitymus (gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir alimentus vaikui (įvaikiui) iš jas mokančio asmens pajamų. Pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus).

Pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies pakeitimą, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.

Pokyčiai ukrainiečiams

Ukrainiečiai pageidaujantys gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nuo 2024-01-02 privalo deklaruoti (deklaracijos formaFR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus.

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

(„į rankas“)

Turtas, Eur

   

Asmens be šeimos

10 912

16 368

   

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

21 472

29 568

   

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

6 160 (vienam asmeniui)

13 200 (vienam asmeniui)    

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3) šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams asmenims (išskyrus asmens ar šeimos narių artimuosius giminaičius) ar juridiniams asmenims priklausantį būstą (išskyrus savivaldybei priklausantį būstą, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius), jeigu apskaičiuotas metinis nuomojamo būsto nuomos sutartyje nurodytas būsto nuomos mokesčio dydis neviršija 60 procentų faktinių šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka deklaruotų asmens ar šeimos pajamų.

Asmenys ar šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, kreipiasi į Neringos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, 8 kab., tel. (8 469) 52394) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 3. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001);
 4. prašymą gauti Kompensaciją.
 5. pažyma apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą
 6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
Nuomojančių socialinį būstą asmenų ir šeimų sąrašas.Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas.
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas
Socialinio būsto, kaip savivaldybė būsto dalies, sąrašas
Savivaldybės būsto fondo sąrašas
Parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas
•Asmenų ir šeimų, kuriems Savivaldybės būstas nuomojamas Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 50.1–50.4 papunkčiuose numatytais atvejais, sąrašas.

Asmenims ar šeimoms, kurių deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršijo  nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, socialinis būstas išnuomotas kaip savivaldybės būstas:

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2016-07-21 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

45,00

4

Asmenims ar šeimoms, kurių deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, socialinis būstas išnuomotas kaip savivaldybės būstas:

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2017-08-24 d. sprendimu NR. T1-146 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

45,49

1

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2018-06-28 d. sprendimu NR. T1-92 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

61,09

4

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 d. sprendimu NR. T1-128 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

45,65

3

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 d. sprendimu NR. T1-129 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

27,50

1

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 d. sprendimu NR. T1-114 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

44,98

4

       6. Neringos savivaldybės tarybos 2021-08-26 d. sprendimu NR. T1-142 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1. 61,12 3

      7. Neringos savivaldybės tarybos 2021-08-26 d. sprendimu NR. T1-143 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1. 61,05 3

Neringos savivaldybės tarybos2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-101 „Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo duomenys neskelbtini, neįrašytai į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą “ išnuomotas 27,54 kv. m naudingo ploto būstas neįgaliam asmeniui, vienam auginančiam vaiką. Šeima – 2 asmenys.

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo duomenys neskelbtini, neįrašytai į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą “ išnuomotas 51,39 kv. m naudingo ploto būstas neįgaliam asmeniui. Šeima – 2 asmenys.

 

Teisės aktai:

Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas.

Neringos savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2015 m. balandžio 10  d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos respublikos vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d.  nutarimas  Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Neringos savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas.