mobile menu toggle Pradžia

Socialinis būstas

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS APIE GALIMYBĘ PASINAUDOTI BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJA

Asmenims ir šeimoms parama, mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau - Įstatymas).

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

(„į rankas“)

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

7 998

11 997

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

15 738

21 672

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

4 515 (vienam asmeniui)

9 675 (vienam asmeniui)

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
3)  Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą (Įstatymo 2 str. 12 p. nustatyta, kad tinkamas būstas yra toks, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 10 kv. m, mokant Kompensaciją).
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės administracija priėmė sprendimą mokėti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos.

Asmenys ar šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, kreipiasi į Neringos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, 8 kab., tel. (8 469) 52394) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 3. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001);
 4. prašymą gauti Kompensaciją.
 5. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

Kompensacijos dydis asmenims ar šeimoms priklauso nuo šeimos narių skaičiaus ir nuomojamo būsto naudingojo ploto, faktiškai tenkančio vienam asmeniui ar šeimos nariui.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys ar šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo būti įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įrašyti į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

Nuomojančių socialinį būstą asmenų ir šeimų sąrašas.Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas.
Patikslintas Neringos savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas 2022 m.
Socialinio būsto, kaip savivaldybė būsto dalies, sąrašas.
Savivaldybės būsto fondo sąrašas.
•Parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas.
•Asmenų ir šeimų, kuriems Savivaldybės būstas nuomojamas Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 50.1–50.4 papunkčiuose numatytais atvejais, sąrašas.

Asmenims ar šeimoms, kurių deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršijo  nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, socialinis būstas išnuomotas kaip savivaldybės būstas:

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2016-07-21 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

45,00

4

Asmenims ar šeimoms, kurių deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, socialinis būstas išnuomotas kaip savivaldybės būstas:

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2017-08-24 d. sprendimu NR. T1-146 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

45,49

1

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2018-06-28 d. sprendimu NR. T1-92 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

61,09

4

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 d. sprendimu NR. T1-128 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

45,65

3

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 d. sprendimu NR. T1-129 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

27,50

1

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 d. sprendimu NR. T1-114 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1.

44,98

4

       6. Neringos savivaldybės tarybos 2021-08-26 d. sprendimu NR. T1-142 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1. 61,12 3

      7. Neringos savivaldybės tarybos 2021-08-26 d. sprendimu NR. T1-143 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.

Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m)

Šeimos narių skaičius

1. 61,05 3

Neringos savivaldybės tarybos2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-101 „Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo duomenys neskelbtini, neįrašytai į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą “ išnuomotas 27,54 kv. m naudingo ploto būstas neįgaliam asmeniui, vienam auginančiam vaiką. Šeima – 2 asmenys.

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo duomenys neskelbtini, neįrašytai į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą “ išnuomotas 51,39 kv. m naudingo ploto būstas neįgaliam asmeniui. Šeima – 2 asmenys.

 

Teisės aktai:

Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas.

Neringos savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2015 m. balandžio 10  d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos respublikos vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d.  nutarimas  Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Neringos savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas.