mobile menu toggle Pradžia

Projektai

NAUJA! Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu  Nr. T1-110 patvirtintas atnaujintas
Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas.

Skelbiami projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatai:

Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2022 m. kultūros ir meno sričių bei programų projektams iš dalies finansuoti
Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2022 m. kultūros ir meno programos Lietuvos kultūros sostinė 2021 „Neringa – kultūros sala“ projektams iš dalies finansuoti

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno programų bei sričių  projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100  (kartu su 2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-165) „Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“.

Programa "Tęstinių masinių renginių rėmimas" (finansavimo sąlygos)

Programa "Neringoje rengiami meno renginiai "(finansavimo sąlygos)

Sritis „Bendruomeniškumą skatinantys projektai"   (finansavimo sąlygos)

Sritis "Menininkų rezidencijos" (finansavimo sąlygos)

PATEIKIAMA:

1. Paraiška (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis)

(1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

Paraiškų priėmimo terminas: nuo lapkričio 12  d. iki gruodžio 10 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Programos projekto paraiškos forma  (sąmatos forma Excel)

Srities projekto paraiškos forma  (sąmatos forma Excel)

Prioritetai programų ir sričių projektams 2022 metų

Vertinimo kriterijų balų aprašas

Kilus klausimams dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.