mobile menu toggle Pradžia

Žuvies produktų gamybos veikla ir leidimai

 

Leidimai verstis žuvies produktų gamyba Neringos savivaldybės teritorijoje

Aprašymas

Leidimas suteikia teisę subjektams, kurių žuvų gamybos pajėgumas – 50 ir mažiau kilogramų žuvies per parą ir kurie yra pateikę prašymą teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir gavę šios tarnybos, kuri įvertina žuvininkystės produktų gamybos pajėgumus ir sąlygas, leidimą vykdyti žuvies produktų gamybos veiklą Neringos savivaldybės teritorijoje

Paslaugos gavėjai

Fiziniams, juridiniams asmenims verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Paslauga teikiama savarankiškai

Paslaugos rezultatas

Išduotas leidimas vykdyti žuvies produktų gamybos veiklą Neringos savivaldybės teritorijoje

Teisės aktai

Neringos savivaldybės tarybos sprendimas

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl derinimo ir leidimo formų patvirtinimo

Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimą

Atsakingas asmuo Neringos savivaldybės administracijos vyr. specialistas (svaivaldybės gydytojas)

Tel. (8 469) 52 787

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupė

Leidimų išdavimas subjektams, žuvies produktų gamyba

Gyvenimo atvejai atitinkantys siūlomą paslaugą

Leidimas, žuvies produktų gamyba

Paslaugos inicijavimo forma

Nustatytos formos rašytinis prašymas

Paslaugos teikimo schema

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Nustatytos formos rašytinis prašymas;
  2. Papildomi dokumentai:

2.1. stacionarioms rūkykloms:

2.1.1. atitinkamas statinio projektas ir (arba) statybą leidžiantis dokumentas ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad rūkykla pastatyta teisės aktų nustatyta tvarka;

2.1.2. žemės sklypo nuomos teisę patvirtinantys dokumentai (žemės sklypo nuomos sutartis, žemės sklypo planas, išrašas iš Valstybės įmonės Registrų centro);

2.1.3. žemės sklypo nuomininko (-ų)  rašytinis sutikimas (-ai);

2.2. mobilioms ir (arba) naujai įrengtoms:

2.2.1.statybą leidžiantis dokumentas ir atitinkamas statinio projektas (naujai įrengiamoms stacionarioms rūkykloms);

2.2.2. situacijos schema, mobilios rūkyklos įrengimo planas su pagrindiniais matmenimis
(M 1:500, M 1:1000), parengtas ant topografinio inžinerinio plano ar kadastrinių matavimų žemės sklypo plano arba Neringos skaitmeninio žemėlapio ištraukos kopijos, kuriame pažymėti esami statiniai, jų eksplikacija, projektuojamos rūkyklos matmenys (ilgis, plotis, aukštis), nurodyti atstumai iki sklypo ribų, gretimų pastatų, statinių, įrenginių, medžių;

2.2.3. žemės sklypo nuomos teisę patvirtinantys dokumentai (žemės sklypo nuomos sutartis, žemės sklypo planas, išrašas iš Valstybės įmonės Registrų centro);

2.2.4. žemės sklypo nuomininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai).

Paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas pareiškėjui išduodamas pasirašytinai per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos. Leidimo galiojimo trukmė nenustatyta.

Dienų tipas

Darbo dienos

Paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

Komentaras

Prašymas su dokumentais pateikiamas tiesiogiai arba per pareiškėjo atstovą, turintį teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Jeigu atsisakoma išduoti Leidimą, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastis ir galimybė atsisakymą skųsti teisės aktų nustatyta tvarka